Επιστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατόπιν αποστολής μας της α' έκδοσης των:

 

Τα τρία Αμήν (Αμήν, αμήν, αμήν) εις την μυστικήν στιγμήν της ευλογήσεως του Αγίου Άρτου και του Αγίου Ποτηρίου

Πως ετέλεσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός την «θείαν Ευχαριστίαν» εις τον Μυστικόν Δείπνον, μυστικώς ή εις επήκοον;

Διάταξις της Πατριαρχικής Λειτουργίας 1386 (Αγία Σοφία), παρά του πρωτονοταρίου της Αγίας Σοφίας, διακόνου Δημητρίου Γεμιστού, V.135

Διάταξις της Θείας Λειτουργίας 1334, Αγίου Φιλοθέου του Κοκκίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, V.480

Περισσότερα: Επιστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατόπιν αποστολής μας της α' έκδοσης των μελετών μας: Τα 3...

 

Πῶς ἐτέλεσε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν «θείαν Εὐχαριστίαν» εἰς τὸν Μυστικὸν Δείπνον, μυστικῶς ἢ εἰς ἐπήκοον;

 

 

 

Παν. Δ. Παπαδημητρίου, 2/12/2020

(ἐπισυνάπτεται τό pdf στὸ τέλος)

 

Ὁ ἠγαπημένος Μαθητής, ὁ Θεολόγος, ὁ Εὐαγγελιστὴς καὶ Ἀπόστολος Ἰωάννης, ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιόν του μετὰ τῶν ἄλλων τριῶν Εὐαγγελιστῶν περὶ τὸ 90 μ.Χ.. Ἐνὼ ἀναφέρει ἐπιγραμματικὰ τὸν Μυστικὸν Δείπνον (κεφ. ιγʹ), παραλείπει τὴν διήγηση τῆς «Εὐχαριστίας», τὴν ὁποίαν ἀναφέρουν οἱ ὑπόλοιποι τρεῖς Εὐαγγελιστὲς Ματθαῖος, Μάρκος καὶ Λουκᾶς. Γιὰ ποιὸν λόγο παραλείπει τὴν «Εὐχαριστία»; Δὲν γνωρίζουμε, καὶ εἰκασίες δὲν θὰ κάνουμε, αὐτὰ εἶναι τοῦ Θεοῦ.

Στὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον ἀναφέρεται στό κϛʹ 26-28: «26 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου· 27 καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· 28 τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν».

Περισσότερα: Πως ετέλεσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός την «θείαν Ευχαριστίαν» εις τον Μυστικόν Δείπνον,...

 

Διάταξις τῆς Θείας Λειτουργίας 1334, Ἁγίου Φιλοθέου, V.480

Παν. Δ. Παπαδημητρίου

Β' Έκδοση (29/12/2020)

(προηγούμενες εκδόσεις: α' 23/11/2020)

[Για καλύτερη ανάγνωση δείτε το PDF στο τέλος, όπου και οι εικόνες του χειρογράφου]

Επιστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου

 

V.480 header

Περισσότερα: Διάταξις της Θείας Λειτουργίας 1334, Αγίου Φιλοθέου του Κοκκίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,...

Διάταξις τῆς Πατριαρχικῆς Λειτουργίας 1386 (Ἁγία Σοφία), V.135

Παν. Δ. Παπαδημητρίου

Β' Έκδοση (30/12/2020)

(προηγούμενες εκδόσεις: α' 22/11, 21/11/2020)

[Για καλύτερη ανάγνωση δείτε το PDF στο τέλος, όπου και οι εικόνες του χειρογράφου]

Επιστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου

 

V.135 header

Περισσότερα: Διάταξις της Πατριαρχικής Λειτουργίας 1386 (Αγία Σοφία), παρά του πρωτονοταρίου της Αγίας Σοφίας,...

Τὰ τρία Ἀμήν (Ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν) εἰς τὴν μυστικὴν στιγμὴν τῆς εὐλογήσεως τοῦ Ἁγίου Ἄρτου καὶ τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου

Παν. Δ. Παπαδημητρίου, 8/11/2020  (27/10/2020)

[ἐπηυξημένη γ' ἔκδοση, pdf]

(οἱ εἰκόνες ἀπὸ τὰ διάφορα Εὐχολόγια φαίνονται μόνο στο pdf στο τέλος)

 

 

Ὁ ἱερεύς **· Τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν, Σοὶ προσφέρομεν …

Ὁ χορός· Σὲ ὑμνοῦμεν, Σὲ εὐλογοῦμεν, Σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά Σου, ὁ Θεὸς ἡμῶν.

 

** Μετὰ τὴν ἐκφώνησιν ταύτην, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαῖαν καὶ ζῶσαν παράδοσιν μόνον τὸ Σὲ ὑμνοῦμεν ὑπὸ τοῦ Ἱεροψάλτου ἀκούγεται ἐν κατανύξει στὴν ἐκκλησία. Τὰ τρία Ἀμήν εἰς τὴν μυστικὴν στιγμὴν τῆς εὐλογήσεως τοῦ Ἁγίου Ἄρτου καὶ τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου (ποὺ παραδοσιακὰ γίνεται μυστικῶς κατὰ τὴν διάρκεια ποὺ ψάλλει ὁ ἱεροψάλτης τὸ «Σὲ ὑμνοῦμεν»), δὲν ἀνήκουν στὸν κόσμο ἢ στοὺς ἱεροψάλτες διότι δὲν ἔχουν Ἱερωσύνη, ἀλλὰ ἀνήκουν μόνον σὲ ὅσους ἔχουν Ἱερωσύνη ([ΙΕΡ, σ. 126]), καὶ κανονικὰ λέγονται «μυστικῶς» (ἤτοι οὐχὶ εἰς ἐπήκοον τοῦ λαοῦ) ὑπὸ τοῦ διακόνου, ἐλλείψει δέ αὐτοῦ μόνον ὑπὸ τοῦ ἱερέως.

Περισσότερα: Τα τρία Αμήν (Αμήν, αμήν, αμήν) εις την μυστικήν στιγμήν της ευλογήσεως του Αγίου Άρτου και του...

 

Δισέλιδο βοήθημα για τον Όρθρο των καθημερινών (2/6/2018).

 

Μπορείτε να το εκτυπώσετε σε σαμουά (κιτρινωπό Α4 χαρτί) και να το πλαστικοποιήσετε.

 

 

Δισέλιδο βοήθημα για την Θεία Λειτουργία των καθημερινών (2/6/2018).

 

Μπορείτε να το εκτυπώσετε σε σαμουά (κιτρινωπό Α4 χαρτί) και να το πλαστικοποιήσετε.

 

 

[Ἀνακοίνωση 18/12/2020: Ἔγχρωμη ἔκδοση τοῦ βιβλίου (PDF) στὸ τέλος]

[Νέα β' ἔκδοσις, παρέχεται στο τέλος το PDF όλου του βιβλίου] 

 

 

Περισσότερα: Τυπικόν Ενοριών (τόμος Α') - Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (β' έκδοση, PDF...

 

Εἰς τὸ ἄρθρο μας «Συστηματοποίηση καὶ Κατανόηση τοῦ Τυπικοῦ» τοῦ 2010 (δημοσιεύθηκε ἐδῶ καὶ στὸ Ψαλτολόγιον), τὸ ὁποῖον εἶναι μέρος τοῦ βιβλίου μας «Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν», κάναμε προσπάθεια ὥστε νὰ συστηματοποιηθεῖ καὶ νὰ κατανοηθεῖ ἀκριβέστερα τὸ τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ἰσχῦει, βάσει Συνοδικῆς ἀποφάσεως, σύμφωνα μὲ τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ Γ. Βιολάκη (ΤΜΕ).

Εἰς τὸ πρόσφατο βιβλίον μας «Τυπικόν Ἐνοριῶν (Τόμος Β') - Ὄρθρος καθημερινῶν ἐὰν τύχει Ἅγιος ἑορταζόμενος» (2019), ἀναλύσαμε καὶ ἐμπλουτήσαμε ἔτι περαιτέρω τὴν προηγούμενη ἐργασία, καὶ ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι ταυτοχρόνως μὲ τὴν συστηματοποίηση, ἔγινε καὶ μία πρώτη προσέγγιση ἐνοποιήσεως τῶν Τυπικῶν, τῶν Ἐνοριῶν, τοῦ ΤΑΣ, καὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Παρακάτω παρατίθεται ἡ νέα ἔκδοση τοῦ ἄρθρου «Συστηματοποίηση καὶ Κατανόηση τοῦ Τυπικοῦ», ποὺ εἶναι πλέον Κεφάλαιο τοῦ προαναφερθέντος νέου μας βιβλίου «Τυπικὸν Ἐνοριῶν (Τόμος Β')».

Στὴν ἀρχὴ παρατίθενται 3 πίνακες ἀπὸ τὸ ἄρθρο χάριν εὐκολίας σὲ μελλοντικὴ ἀναζήτηση, μετὰ παρατίθεται τὸ ἄρθρο σὲ μορφὴ ἀναγνώστη, καὶ στὸ τέλος σὲ μορφή pdf. 

Περισσότερα: Συστηματοποίηση καὶ Κατανόηση τοῦ Τυπικοῦ (2019)

 

[Ἀνακοίνωση 22/12/2020: Ἔγχρωμη ἔκδοση τοῦ βιβλίου (PDF) στὸ τέλος]

[Παρέχεται στο τέλος το PDF όλου του βιβλίου]

 

 

Περισσότερα: Τυπικόν Ενοριών (τόμος Β') - Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος εορταζόμενος (α' έκδοση, PDF...