Νέα ἔκδοση 2022

 

 

[Ἀνακοίνωση 18/12/2020: Ἔγχρωμη ἔκδοση τοῦ βιβλίου (PDF) στὸ τέλος]

[Τυπικόν Ενοριών, Νέα β' ἔκδοσις, παρέχεται στο τέλος το PDF όλου του βιβλίου] 

 

 

    Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, μᾶς παρέδωσαν τὰ Μηναῖα καὶ τὴν Παρακλητικήν (ὅπως καὶ τὸ Τριῴδιον καὶ τὸ Πεντηκοστάριον). Ἐθέσπισαν δέ τοὺς Ἁγίους εἰς τὰ Μηναῖα, ἄλλους νὰ εἶναι ἑορταζόμενοι εἰς η΄ (ἤτοι πλήρως ἑορταζόμενοι), ἄλλοι ἑορταζόμενοι εἰς ϛ΄ (ἤτοι ἡμιεορταζόμενοι), καὶ ἄλλοι μὴ ἑορταζόμενοι, καὶ αὐτὸ σοφὰ τὸ ἔπραξαν ὥστε τὶς καθημερινὲς νὰ ψάλλουμε καὶ ἐκ τῶν τροπαρίων / ἀκολουθιῶν τῆς Παρακλητικῆς τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ Θεόν μας, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τοὺς Ἀγγέλους, τὸν Τίμιον Πρόδρομον, τοὺς Ἀποστόλους, τὸν Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν Σταυρόν, ὅλους τοὺς Ἁγίους, ὅλους τοὺς Μάρτυρας, τοὺς Κεκοιμημένους πατέρες καὶ ἀδερφούς μας κτλ., καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὴν δική μας πνευματική διόρθωση και κατάρτιση.

   Εἰς αὐτὴν τὴν σειρὰν βιβλίων μὲ τίτλο «Τυπικὸν Ἐνοριῶν», καταγράφουμε μὲ πλήρη λεπτομέρεια τὸ τυπικὸν, μετ’ ἱκανῶν ἐπεξηγηματικῶν σχολίων, παρέχοντας συνάμα πλῆρες ἐγκόλπιον Ὄρθρου (καὶ μὲ στοιχεῖα τῆς Θείας Λειτουργίας), πρὸς διευκόλυνσιν τῶν κοπιώντων καὶ ψαλλόντων εἰς τοὺς ἱεροὺς Ναούς. 

    Εἰς τὸ παρὸν βιβλίον, ἑστιάζουμε εἰς τὸ τυπικὸν τοῦ Ὄρθρου ὅταν τύχει Ἅγιος μὴ ἑορταζόμενος, ἐν καθημερινῇ (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ Σαββάτου), καὶ παραθέτουμε τὶς σχετικὲς ἡμερομηνίες τοῦ ἐνιαυτοῦ. Χαρακτηριστικὸν τῆς τυπικῆς διατάξεως Ἁγίου μὴ ἑορταζομένου ἐν καθημερινῇ, εἶναι οἱ Εἱρμοὶ τῶν γ΄, ϛ΄, η΄ καί θ΄ ᾠδῶν ἀντὶ Καταβασιῶν, ἡ μικρὰ Δοξολογία καὶ τὰ Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων. 

Τὸ παρὸν βιβλίον περιέχει τὶς ἐξῆς Ἀκολουθίες καὶ στοιχεῖα:

- Καθημερινή (και Σάββατον με Θεός Κύριος)

- Σάββατον με Αλληλούια

- Καθημερινή Μ. Τεσσαρακοστής (εκτός Σαββάτου)

- Καθημερινή (και Σάββατον) με Προεόρτια ή Μεθέορτα

- Στοιχεῖα θείας Λειτουργίας εἰς τὸ τέλος κάθε γενικῆς τυπικῆς διατάξεως.

- Συστηματοποίησις καὶ Κατανόησις τοῦ Τυπικοῦ, Διάκρισις τῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων μὲ παράθεσιν ἐκτενῶν Πινάκων καὶ σχετικῆς ἔρευνας

- Ἐκφωνήσεις ἱερέων

- Τροπάρια σχετικά (Θεοτοκία, Κοινὰ ἀπολυτίκια, Κοντάκια / Ἐξαποστειλάρια ἑβδομάδος)

- Εἱρμοὶ ᾠδῶν Νεκρωσίμων Κανόνων

- Διάταξις Ψαλτηρίου

- Στιχολογία τῶν Θʹ ᾨδῶν

  

   Πρόκειται περὶ τυπικοεγκολπίου, καθότι συνδυάζει τυπικὸν καὶ ἐγκόλπιον μαζί. Ἀκολουθεῖ τὴν ῥοὴ τῆς ἀκολουθίας ἀναλυτικὰ καὶ διεξοδικά.

   Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι γενικό, ἰσχύει γιὰ ὅλα τὰ χρόνια, δὲν δεσμεύεται εἰς ἕνα συγκεκριμένο ἔτος.

   Μὲ τὴν σειρὰ «Τυπικὸν Ἐνοριῶν», κάλλιστα καὶ εὔκολα δύναται ἕνας ἱεροψάλτης, χρησιμοποιώντας ὁποιαδήποτε φυλλάδα, ἂν χρειαστεῖ, νὰ τὴν μετατρέψει σὲ ἡμιεορτάσιμη (ἢ καὶ μὴ ἑορτάσιμη) Ἀκολουθία, ὥστε νὰ ψαλλεῖ καὶ ἡ Παρακλητική, ἁπλὰ ἀκολουθῶντας τὴν ἀντίστοιχη τυπικὴν διάταξιν.

   Προτείνουμε πρώτα τὴν διατριβὴν εἰς τὸ κεφάλαιον «Συστηματοποίησις καὶ Κατανόησις τοῦ Τυπικοῦ», τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ βάσις τῶν τυπικῶν διατάξεων.

   Εὐελπιστοῦμε νὰ φανεῖ χρήσιμον τὸ παρὸν βιβλίον εἰς τοὺς διακονοῦντας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ δὴ εἰς τὸ Ἀναλόγιον, καὶ παρακαλοῦμε συγχωρέσετε τὰ ὅποια ἀνθρώπινα λάθη ἢ παραλείψεις μας.

 

Τυπικόν ενοριών - Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (β' έκδοση, Δεκέμβριος 2019)

ISBN: 978-618-84650-0-8

(ἀπαγορεύεται ἡ ἀνάρτηση τοῦ βιβλίου σὲ ἄλλον ἰστότοπο)

 

Καὶ ἐσὺ εὐλαβέστατε Ἀναγνῶστα, ποὺ τυχὸν ὠφελεῖσαι ἀπὸ τὸ παρὸν βιβλίον λέγε μετὰ κατανύξεως, 

«Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον τὸν δοῦλόν Σου Παναγιώτη καὶ τὴν οἰκογένειά του»

 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ

- σελ. 113, ὑποσ. 155, νὰ προστεθεῖ: Σύμφωνα μὲ τὸ [ΤΑΣ(2010), σ. 536, Κεφ. ΞΗ'], «ἐὰν τύχωσιν εἰς τὰ προεόρτια καὶ μεθέορτα δύο Ἅγιοι ἔχοντες Κοντάκια δύο, λέγονται τὸ πρῶτον ἀπὸ τρίτης ᾠδῆς, καὶ τὸ ἕτερον, ἀφ' ἕκτης. Τὸ δὲ προεόρτιον ἢ τῆς Ἑορτῆς καταλιμπάνεται». 

 

 

Τέλος, καὶ 

τῷ μόνῳ σοφῷ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν,

δόξα καὶ μεγαλωσύνη, κράτος καὶ ἐξουσία

καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ἀμήν.

 

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

analogion τελεῖα gr εἰς gmail

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 266
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2666969

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 132 επισκέπτες και κανένα μέλος