Τὸ βιβλίο εἶναι διαθέσιμο στὶς ἐκδόσεις Ἀθ. Σταμούλης, καὶ σὲ ἄλλα βιβλιοπωλεῖα

 

Τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου «Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν» (ἐν συντομίᾳ «TOE») δίνονται παρακάτω:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 31

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ
35

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΥΜΕΝΑ
37
Ακολουθίαι Αγίων εν τοις Μηναίοις 37
Παρατηρήσεις περί Αγίων «εορταζομένων εις η'» εν Κυριακή 40
Παρατηρήσεις περί Αγίων «εορταζομένων εις ς'» 41
Παρατηρήσεις περί Αγίων «μη εορταζομένων» τυγχόντων εν Κυριακή 41
Πόσες Ακολουθίες Αγίων είναι δυνατόν να συμψαλλούν; 42
Μεσονυκτικόν 43
Πότε παραλείπεται ο Όρθρος; 46
Η Έναρξις του Όρθρου - οι Ψαλμοί ιθ' και κ' 47
«Βασιλεύ Ουράνιε» 49
Εξάψαλμος 49

Θεός Κύριος 50
Αλληλούια ή Θεός Κύριος τα Σάββατα; 50
Πότε Άγιος «έχει (δικαιούται) Απολυτίκιου»; 50
Ψαλτήριον 51
Τροπάρια Καθίσματα και η θέσις στιχολογίας (αναγνώσεως)
του Ψαλτηρίου 53
Άμωμος εν Κυριακή 54
Πολυέλεος 55
Αναστάσιμα Ευλογητάρια και Πολυέλεος 56
Υπακοή 56
Αναβαθμοί 57
Ευαγγέλιον Αγίου άνευ Πολυελέου; 57
Η θέσις της τάξεως του Εωθινού Ευαγγελίου 58
Ο Ν' Ψαλμός και ο Ασπασμός του ιερού Ευαγγελίου 58
Προψαλλόμενοι Στίχοι Κανόνων 59
Αριθμός των Κανόνων και των Τροπαρίων αυτών 60
Κανόνες, με ποια σειρά και πώς ψάλλονται; 62
Κοντάκια 63
Η είσοδος του Αρχιερέως εν τω Ναώ κατά την «επικρατούσαν τάξιν» 64
Συναξάριον 65
Καταβασίαι 65
Οι αντί Καταβασιών Ειρμοί 67
Τιμιωτέρα 67
Θ' ωδή των Κανόνων 69
Μεγαλυνάρια της θ' ωδής 69
«Άξιον εστίν» μετά τον Ειρμόν της θ' ωδής 69
Εξαποστειλάρια 70
Εξαποστειλάριον Αγίου μη εορταζομένου εν Κυριακή 70
Η λήψις «Καιρού» υπό του Αρχιερέως εις τους Αίνους 70
Αίνοι 71
Στιχηρά Αγίων 72
Πότε ψάλλονται Εσπέρια ή Απόστιχα του Εσπερινού εις τους Αίνους; 72
Δοξολογία, μικρά ή Μεγάλη; 73
Δοξολογία Μεγάλη και Κατάλυσις Οίνου και Ελαίου 73
Απολυτίκια μετά την Δοξολογίαν εν Καθημερινή ημέρα ή τω Σαββάτω 74
Απόστιχα των Αίνων· πότε καταλιμπάνονται; 75
Αρτοκλασία 76
Σήμερον σωτηρία 77
Απόλυσις του Όρθρου 78
Α' Ώρα 78
Άνοιγμα Ωραίας Πύλης και Βημοθύρων 79
Ωρολόγιον ενάρξεως και απολύσεως των Ακολουθιών κατά το ΤΜΕ 80
Ωρολόγιον ενάρξεως και απολύσεως των Ακολουθιών εις τας Ενορίας 81
Αλληλούϊα ή Θεός Κύριος εις τας Νηστείας των Χριστουγέννων και των Αγίων Αποστόλων; 82
Πότε εορτάζεται το Άγιον Πάσχα; 82
«Μουσικά» 83
Περί των σημείων στίξεων εις τους Εκκλησιαστικούς Ύμνους 83
Συμψαλμώδησις του Λαού 84
Διάφοραι Σημειώσεις 85

ΚΥΡΙΑΚΑΙ
Εάν τύχη Άγιος μη εορταζόμενος 91
Εάν τύχη Άγιος εορταζόμενος εις ς' 94
Εάν τύχη Άγιος εορταζόμενος εις η' 97
Εάν τύχη Άγιος επισήμως εορταζόμενος 100

ΣΑΒΒΑΤΑ
Όταν ψάλλεται Αλληλούια 105
Όταν τύχη Άγιος μη εορταζόμενος, ή εορταζόμενος εις ς', και ψάλλεται Θεός Κύριος 113
Όταν τύχη Άγιος εορταζόμενος εις η' 118

ΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Εάν τύχη Αγιος μη εορταζόμενος 123
Εάν τύχη Αγιος εορταζόμενος εις ς' 129
Εάν τύχη Αγιος εορταζόμενος εις η' 134

ΔΕΣΠΟΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
Εάν τύχη Δ/Θ Εορτή εν Καθημερινή ή Σαββάτω 141
Εάν τύχη Δεσποτική Εορτή εν Κυριακή 144
Εάν τύχη Θεομητορική Εορτή εν Κυριακή 146
Εάν τύχωσι προεόρτια ή μεθέορτα εν Καθημερινή ή Σαββάτω, μετά Αγίου μη εορταζομένου ή εορταζομένου εις ς' 149
Εάν τύχωσι προεόρτια ή μεθέορτα εν Καθημερινή ή Σαββάτω, μετά Αγίου εορταζομένου εις η' 153
Εάν τύχωσι προεόρτια ή μεθέορτα εν Κυριακή, μετά Αγίου μη εορταζομένου, ή εορταζομένου εις ς' 156
Εάν τύχωσι προεόρτια ή μεθέορτα εν Κυριακή, μετά Αγίου εορταζομένου εις η' 160
Απόδοσις Δ/Θ Εορτής εν Καθημερινή ή Σαββάτω, άνευ μνήμης Αγίου 163
Απόδοσις Δ/Θ Εορτής εν Καθημερινή ή Σαββάτω, μετά Αγίου εορταζομένου εις η' 166
Απόδοσις Δ/Θ Εορτής εν Κυριακή, άνευ μνήμης Αγίου 169
Απόδοσις Δ/Θ Εορτής εν Κυριακή, μετά Αγίου εορταζομένου εις η· 172

ΣΥΜΨΑΛΜΩΔΗΣΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Γενικά 177
Συμψαλμώδησις δύο Ακολουθιών Αγίων εορταζομένων εις η' εν Κυριακή 179
Συμψαλμώδησις δύο Ακολουθιών Αγίων εορταζομένων εις η' εν καθημερινή ή Σαββάτω 181
Συμψαλμώδησις δύο Ακολουθιών Αγίων εορταζομένων εις η' και εις ς' αντιστοίχως εν Κυριακή 183
Συμψαλμώδησις δύο Ακολουθιών Αγίων εορταζομένων εις η' και εις ς' αντιστοίχως εν καθημερινή ή Σαββάτω 185
Συμψαλμώδησις Ακολουθίας Αγίου εορταζομένου εις η' και Αγίου μη έορταζομένου εν Κυριακή 187
Συμψαλμώδησις Ακολουθίας Αγίου εορταζομένου εις η' και Αγίου μη εορταζομένου εν καθημερινή ή Σαββάτω 189

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ
Αιτήσεις, Δεήσεις Ιερέων Μετά των Εκφωνήσεων 193
Ύμνοι και Τροπάρια του Όρθρου 205
Κοινά Απολυτίκια Αγίων 227
Καταβασίαι 231

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ
Μηνολόγιον 243
Συμπληρώσεις Ακολουθιών Αγίων 310

Πίναξ Εωθινών και Ήχων των Κυριακών 311
Γλωσσάριον 315

 

Δείγματα μερικῶν ἐπιστολῶν γιὰ τὸ ἐκδοθὲν βιβλίο "Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν":

Δείγματα μερικῶν ἐπιστολῶν γιὰ τὸ ἀνέκδοτο βιβλίο (πρὸ τῆς ἐκδόσεως):

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

analogion τελεῖα gr εἰς gmail

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 266
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2701214

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 273 επισκέπτες και κανένα μέλος