Νέα έκδοση 2022

 

[Παρέχεται στο τέλος το PDF όλου του βιβλίου Τυπικόν Ενοριών]

 

 

Εἰς τὸν πρῶτον τόμον τῆς σειρᾶς «Τυπικὸν Ἐνοριῶν» [ΤΕ (τ.Αʹ)], ἀσχοληθήκαμε μὲ τὸν Ὄρθρον τῶν καθημερινῶν ἐὰν τύχει Ἅγιος μὴ ἑορταζόμενος, ὅπου παραθέσαμε (μαζὶ μὲ ἄλλα στοιχεῖα) τὶς σχετικὲς ἀκολουθίες:

- Καθημερινή (και Σάββατον με Θεός Κύριος)

- Σάββατον με Αλληλούια

- Καθημερινή Μ. Τεσσαρακοστής (εκτός Σαββάτου)

- Καθημερινή (και Σάββατον) με Προεόρτια ή Μεθέορτα

 

Εἰς τὸν παρόντα Βʹ τόμον τοῦ «Τυπικὸν Ἐνοριῶν», ἀσχολούμαστε μὲ τὸν καθημερινὸ Ὄρθρο ἐὰν τύχει Ἅγιος ἑορταζόμενος. Τὸ παρὸν βιβλίον περιέχει τὶς ἐξῆς Ἀκολουθίες καὶ στοιχεῖα: 

 

- Ἀκολουθία Ἁγίου ἑορταζομένου εἰς ϛʹ ἤτοι ἡμιεορταζομένου

- Ἀκολουθία Ἁγίου ἑορταζομένου εἰς ηʹ ἤτοι πλήρως εορταζομένου 

- Ἀκολουθία Προεορτίων/Μεθεόρτων

- Στοιχεῖα θείας Λειτουργίας (ἀπολυτίκια, κοντάκια, κοινωνικά, κτλ.) εἰς τὸ τέλος κάθε γενικῆς τυπικῆς διατάξεως.

- Συστηματοποίησις καὶ Κατανόησις τοῦ Τυπικοῦ, Διάκρισις τῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων μὲ παράθεσιν ἐκτενῶν Πινάκων καὶ σχετικῆς ἔρευνας

- Ἐκφωνήσεις ἱερέων

- Τροπάρια σχετικά (Θεοτοκία, Κοινὰ ἀπολυτίκια)

- Πολυέλεος

- Μικρὰ Παράκλησις

- Καταβασίαι

- Θεοτοκία συνήθη, ψαλλόμενα εἰς τὸ Καὶ νῦν τῶν Δοξαστικῶν

- Διάταξις Ψαλτηρίου

- Στιχολογία τῶν Θʹ ᾨδῶν

 

Πρόκειται περὶ τυπικοεγκολπίου, καθότι συνδυάζει τυπικὸν καὶ ἐγκόλπιον μαζί. Ἀκολουθεῖ τὴν ῥοὴ τῆς ἀκολουθίας ἀναλυτικὰ καὶ διεξοδικά.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι γενικό, ἰσχύει γιὰ ὅλα τὰ χρόνια, δὲν δεσμεύεται εἰς ἕνα συγκεκριμένο ἔτος.

Κάλλιστα δύναται ἕνας ἱεροψάλτης χρησιμοποιώντας ὁποιαδήποτε φυλλάδα, ἂν χρειαστεῖ, νὰ τὴν μετρέψει σὲ ἡμιεορταζόμενη Ἀκολουθία, ὥστε νὰ ψαλλεῖ καὶ ἡ Παρακλητική, ἁπλὰ ἀκολουθῶντας τὴν ἀντίστοιχη τυπικὴν διάταξιν.

Προτείνουμε πρώτα τὴν διατριβὴν εἰς τὸ κεφάλαιον «Συστηματοποίησις καὶ Κατανόησις τοῦ Τυπικοῦ», τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ βάσις τῶν τυπικῶν διατάξεων.

Ἐκ τῆς ἐμπειρίας μας εἰς τὰς ἐνορίας, ἡ χρονικὴ διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καθημερινῆς ἐὰν τύχει ἑορταζόμενος Ἅγιος (ἄνευ τῶν συνήθως παραλειπομένων, ὡς σημειοῦνται ἐν τῷ βιβλίῳ) εἶναι περίπου 60΄-75΄ λεπτὰ τῆς ὥρας .

Σημειώνομεν, κατ’ οἰκονομίαν, τὰ συνήθως παραλειπόμενα τὴν σήμερον εἰς τὰς ἐνορίας ἐντὸς κοκκίνων ἀγκυλῶν (καίτοι αὐτὰ ἀναφέρονται ῥητῶς στὸ ἰσχῦον Τυπικὸν τῆς ἐκκλησίας, ποὺ ἀντανακλᾶ τὴν τάξιν τῶν ἐνοριῶν περὶ τὸ 1900, ΤΜΕ). Ὅμως ἐφόσον ὑπάρχει χρόνος, καὶ εἰς εἰρηνικὴν συνεννόησιν μὲ τὸν προεστῶτα ἱερέα, δύνασαι φυσικὰ νὰ τὰ εἴπῃς καὶ αὐτά ἢ τοὐλάχιστον μερικὰ ἐξ αὐτῶν. 

Εὐελπιστοῦμε νὰ φανεῖ χρήσιμον τὸ παρὸν βιβλίον εἰς τοὺς διακονοῦντας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ δὴ εἰς τὸ Ἀναλόγιον, καὶ παρακαλοῦμε συγχωρέσετε τὰ ὅποια ἀνθρώπινα λάθη ἢ παραλείψεις μας.

 

Παρακάτω θὰ βρεῖτε τὸ βιβλίο σὲ μορφὴ pdf

 Τυπικόν ενοριών - Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος εορταζόμενος

ISBN: 978-618-00-1014-5

(ἀπαγορεύεται ἡ ἀνάρτηση τοῦ βιβλίου σὲ ἄλλον ἰστότοπο)

  

Καὶ ἐσὺ εὐλαβέστατε Ἀναγνῶστα, ποὺ τυχὸν ὠφελεῖσαι ἀπὸ τὸ παρὸν βιβλίον λέγε μετὰ κατανύξεως, 
«Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς, καὶ τὸν δοῦλόν Σου Παναγιώτη καὶ τὴν οἰκογένειά του»

Τέλος, καὶ 

τῷ Ἁγίῳ Θεῷ ἡμῶν,

τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,

τιμή, δόξα, κράτος, 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ἀμήν. 

 

 

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

analogion τελεῖα gr εἰς gmail

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 266
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2701272

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 300 επισκέπτες και κανένα μέλος