ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1874)

ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤOY NENΟΘΕΥΜΕΝΟΥ ΚΗΡΟΥ

«...δίκαια ἐγένοντο παράπονα περὶ τοῦ ἐν τε τοῖς ἱεροῖς ναοῖς καὶ ταῖς ἄλλαις ἱεροπραξίαις ἐν χρήσει ὄντος κηροῦ, ὅν παρατόλμως καὶ θεοκαπήλως οἱ τοῦτον ἐμπορευόμενοι ἐπὶ τοσοῦτον ἐνόθευσαν, ὥστε, ἀντὶ φωτὸς ἱλαροῦ, καπνοῦ δυσώδους ἐμπίπλησι τοὺς ἱεροὺς ναούς. [...] οἱ μὲν ἐκ τῆς τοῦ ἱεροῦ κλήρου τάξεως παραγγέλεσθε ἵνα προσέχητε αὐστηρῶς, ὅπως μὴ τοιοῦτος νενοθευμένος καὶ μεμολυσμένος κηρὸς προσφέρηται εἰς τὰ τῆς θείας καὶ ἱερᾶς λατρείας· οἱ δὲ ἐντιμότατοι ἐπίτροποι τῶν κατὰ πόλεις καὶ χωρία ἱερῶν ναῶν νουθετεῖσθε πατρικῶς ἵνα πάσῃ σπουδῇ ἀπομακρύνητε τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν τὴν χρῆσιν τοῦ τοιούτου κηροῦ· καὶ ἐν γένει ἁπαξάπαντες οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ προτρέπεσθε ἵνα τοῦ λοιποῦ ἦτε προσεκτικώτεροι ἐν τῇ ἀγορᾷ τῶν κηρῶν, οὕς εἰς τοὺς ἱεροὺς ναοὺς προσφέρετε, ὅπως μὴ ἀντὶ τοῦ εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ διεγείρητε καθ' ἑαυτῶν τὴν θείαν ὀργὴν καὶ κατάκρισιν».

 

 

Ἀπὸ τὸ βιβλίον «Συλλογὴ τῶν Ἐγκυκλίων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - ἀπὸ τοῦ 1833 μέχρι σήμερον - ἐκδιδομένη ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου», ὑπὸ ἀρχιμανδρίτου Στεφάνου Γιαννοπούλου, Ἐν Ἀθῆναις 1901, σ. 617.