Ο Κανών της Εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ψαλμωδία από το Μηναίον 1889 (Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού), Κείμενο βίντεο από το Μηναίον 1625 (αχκε') επιμελείας Θεοφάνους Ιερομονάχου. Στην περιγραφή παρέχεται το ευρετήριο των Ωδών/Ειρμών.

 

Ηχογραφήθηκε 3/2022, με αρκετά μουσικά λάθη. Σε λίγα σημεία επίσης υπάρχει μικρή διαφοροποίηση στο κείμενο του Μηναίου του 1889 από του 1625. Εύχεσθε.

 

 

00:00 Ανοίξω το στόμα μου. Ωδή α΄, Ειρμός. Ήχος δ' (λέγετος).
02:48 Τους Σους υμνολόγους. Ωδή γ΄, Ειρμός. Ήχος δ' (λέγετος).
05:50 Ο καθήμενος εν δόξη. Ωδή δ΄, Ειρμός. Ήχος δ' (λέγετος).
09:05 Εξέστη τα σύμπαντα. Ωδή ε΄, Ειρμός. Ήχος δ' (λέγετος).
12:28 Εβόησε προτυπών. Ωδή στ΄, Ειρμός. Ήχος δ' (λέγετος).
15:42 Ουκ ελάτρευσαν. Ωδή ζ΄, Ειρμός. Ήχος δ' (λέγετος).
19:23 Άκουε Κόρη Παρθένε Αγνή. Ωδή η΄, Ειρμός. Ήχος δ' (λέγετος).
24:34 Ως εμψύχω Θεού κιβωτώ. Ωδή θ΄, Ειρμός. Ήχος δ' (λέγετος).

 

Σημείωση: στο ανωτέρω χρησιμοποιήθηκε για την ηχογράφηση ισοκράτης ηλεκτρονικός με την φωνή μας (επεξεργασμένη). Δεν χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικούς ισοκράτες στην εκκλησία. Παρακάτω ο αυτός κανών άνευ ισοκρατήματος:

 

Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι Δεσποτικοθεομητορική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι είναι Δεσποτική επειδή αναφέρεται στον Δεσπότη Χριστό, ο οποίος συνελήφθη στην γαστέρα της Θεοτόκου, και θεομητορική εορτή επειδή αναφέρεται στο πρόσωπο εκείνο που συνετέλεσε στην σύλληψη και την ενανθρώπηση του Λόγου του Θεού, δηλαδή την Παναγία.

Η Θεοτόκος Μαρία έχει μεγάλη αξία και σπουδαία θέση στην Εκκλησία, ακριβώς γιατί ήταν το πρόσωπο εκείνο που περίμεναν όλες οι γενεές, και αυτή έδωσε στον Λόγο του Θεού την ανθρώπινη φύση. Έτσι, το πρόσωπο της Θεοτόκου συνδέεται στενά με το Πρόσωπο του Χριστού. Και η αξία της Παναγίας δεν οφείλεται μόνον στις αρετές της, αλλά κυρίως στον καρπό της κοιλίας της. Γι’ αυτό, η Θεοτοκολογία συνδέεται στενώτατα με την Χριστολογία. Όταν κάνουμε λόγο για τον Χριστό δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτήν που του έδωσε σάρκα, και όταν κάνουμε λόγο για την Παναγία, αναφερόμαστε ταυτόχρονα και στον Χριστό, γιατί από Αυτόν αντλεί Χάρη και αξία. Αυτό φαίνεται καθαρά στην ακολουθία των Χαιρετισμών, στην οποία υμνείται η Θεοτόκος, αλλά πάντοτε εν συνδυασμώ με το ότι είναι μητέρα του Χριστού: «Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα».

Αυτός ο σύνδεσμος Χριστολογίας και Θεοτοκολογίας φαίνεται και στην ζωή των αγίων. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των αγίων, που είναι τα πραγματικά μέλη του Σώματος του Χριστού, είναι ότι αγαπούν την Παναγία. Είναι αδύνατον να υπάρχη άγιος ο οποίος δεν την αγαπά. [...]
(από Πεμπτουσία)


Σχετικά με την γραφή του Μηναίου του 1625: Η ελληνική μικρογράμματη γραφή ή βυζαντινή γραφή είναι μορφή της ελληνικής γραφής, η οποία τυποποιήθηκε στις αρχές του 9ου μ.Χ. Θεωρείται η σημαντικότερη εξελικτική αλλαγή στον τρόπο γραφής και την μορφή των γλύφων του ελληνικού αλφαβήτου. Αναφέρεται και ως στουδιτική γραφή, από το παλαιότερο, μέχρι σήμερα, χρονολογημένο δείγμα ελληνικής μικρογράμματης γραφής, το Τετραβάγγελο Ουσπένσκι, στην Αγία Πετρούπολη. Το χειρόγραφο βιβλίο χρονολογείται από το 835 και προέρχεται από τη μονή Στουδίου (Κωνσταντινούπολη). -- Όλα σχεδόν τα σωζόμενα ελληνικά βιβλία από τον 4ο αι. π. Χ. ως τις αρχές του 9ου αι. μ.Χ. γράφονται στη μεγαλογράμματη γραφή, η οποία προέρχεται από τη γραφή των αρχαίων επιγραφών. Η μικρογράμματη γραφή φαίνεται να εξελίχθηκε μέσα από την ανάγκη ταχείας επικοινωνίας μέσω χειρογράφων επιστολων, όπου η μορφή των γραμμάτων προσαρμόστηκε στην κίνηση της γραφής. Η αλλαγή τών μορφών των γραμμάτων συστηματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων αιώνων του Βυζαντίου και στη συνέχεια υιοθετήθηκε ως γραφή των βιβλίων.
(από Βικιπαίδεια)


Σημειώσεις-όροι χρήσης: Επιτρέπεται η ενσωμάτωση της διεύθυνσης των βίντεο σε blogs και ιστοσελίδες με κατεύθυνση το Youtube, με αναφορά στο analogion.gr. Απαγορεύεται όμως αυστηρά το κατέβασμα και η ενσωμάτωση αποσπασμάτων ή ολόκληρων βίντεο και των ήχων/ηχογραφήσεων σε blogs, τηλεόραση ιστοσελίδες, και σε οτιδήποτε ψηφιακά μέσα.

 

Κανόνας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (όλος ο Κανών της Εορτής)

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

analogion τελεῖα gr εἰς gmail

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 266
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2701253

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 379 επισκέπτες και κανένα μέλος