Εἴχαμε καὶ μιὰ ἄλλη πληροφορία γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἡμερολογίου ἀργότερα, ὅταν ἤδη εἴχαμε χειροτονηθῇ ἱερεῖς, ὅπως τὴν διηγεῖται ὁ παπα-Χαράλαμπος: Ὅταν γυρίσαμε μὲ τὰ μοναστήρια, δὲν μνημονεύαμε τὸν Πατριάρχην. Ὅταν ἤλθαμε ὅμως στὴν Νέα Σκήτην, ἔπρεπε κάποτε νὰ πάω νὰ λειτουργήσω στὴν ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παύλου καὶ θὰ ἔπρεπε ἀσφαλῶς νὰ μνημονεύσω τὸν Πατριάρχη.

- Τί νὰ κάνω τώρα; ρώτησα τὸν Γέροντα.

- Πήγαινε, μοῦ λέγει, καὶ μνημόνευσε, κι' ὅταν ἔλθῃς θὰ μοῦ εἰπῇς τί αἰσθάνθηκες.

Ἔ!!! λοιπόν, σπανίως ἔχω λάβει τέτοια Χάριν κατὰ τὴν θεία Λειτουργία! Δάκρυα ποτάμι καθ' ὅλην τὴν διάρκειά της. Δὲν μποροῦσα νὰ ἐκφωνήσω τὶς αἰτήσεις. Ὅταν ἐπέστρεψα μοῦ λέγει ὁ Γέροντας:

- Ἀσφαλῶς θὰ πλημμύρισες ἀπὸ Χάρι.

- Ναί, Γέροντα, λέγω. Ἔτσι κι' ἔτσι μοῦ συνέβη.

- Βλέπεις, παιδί μου, ξαναλέει ὁ Γέροντας, ὅτι δὲν ἁμαρτάνεις, ὅταν τὸν μνημονεύῃς ὅ,τι κι' ἂν εἶπε ἢ ἔκανε ὁ Πατριάρχης, ἐφ' ὅσον δὲν ἔχει καθαιρεθῇ καὶ ὑπάρχει τὸ κοινὸ Ποτήριο.

[Γέροντος Ἐφραῖμ Φιλοθεΐτου, Ὁ Γέροντάς μου Ἰωσήφ..., ἐκδ. Θ' 2019, σ. 324-325]

 

«Οὐδὲν οὕτως ἀποσχίζει σῶμα Ἐκκλησίας, ὡς ἀλαζονεία» [Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, PG 60, 610]

«Τοῦ εἰς αἵρεσιν ἐμπεσεῖν, τὸ τὴν ἐκκλησίαν σχίσαι οὐκ ἔλαττόν ἐστι κακόν» [Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, PG 62, 87]

«Πάντων ὀλεθριώτερον τὸ διασπάσθαι τὴν Ἐκκλησίαν» [Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, PG 61, 11]

«Τό μὲν τῷδε ἢ τῷδε χρόνῳ νηστεῦσαι οὐκ ἔγκλημα, τὸ δὲ σχίσαι τὴν Ἐκκλησίαν καὶ φιλονείκως διατεθῆναι καὶ διχοστασίας ἐμποιεῖν καὶ τὴς συνόδου διηνεκῶς ἑαυτὸν ἀποστερεῖν, ἀσύγγνωστον καὶ κατηγορίας ἄξιον καὶ πολλὴν ἔχει τὴν τιμωρίαν» [Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, PG 48, 872]

[Βενεδίκτου Ἱερομονάχου Ἁγιορείτου, Χρυσοστομικόν Ταμεῖον]

 

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

analogion τελεῖα gr εἰς gmail

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 266
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2701236

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 312 επισκέπτες και κανένα μέλος