(ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιον 2005 τῆς Ἱ.Μ. Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης)

«Σᾶς παρακαλῶ, Ἅγιοι ἱερεῖς: νὰ φροντίζετε διὰ τοὺς κοσμικοὺς· πῶς νὰ σωθοῦν. Ὁμοίως πάλι, σεῖς οἱ κοσμικοί, νὰ τιμᾶτε τοὺς ἱερεῖς σας. Καὶ ἂν τύχει ἕνας ἱερέας καὶ ἕνας βασιλέας μαζί, τὸν ἱερέα νὰ προτιμήσεις. Καὶ ἂν τύχει ἕνας ἱερέας καὶ ἕνας Ἄγγελος μαζί, τὸν ἱερέα νὰ προτιμήσεις· διότι ὁ ἱερέας εἶναι ἀνώτερος καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους. Ἐγὼ ἔχω χρέος ὅταν ἀπαντήσω ἱερέα, νὰ σκύψω, νὰ τοῦ φιλήσω τὰ χέρια καὶ νὰ τὸν παρακαλέσω, νὰ παρακαλεῖ τὸν Θεὸν διὰ τὰς ἁμαρτίας μου».

 

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Διδαχή Γ'

 

«μεῖς, ποτὲ δὲν θὰ κάμωμε τὴν Ἐκκλησία μας κομμάτια: παρέες, ὁμαδοῦλες σχισματικές. Νὰ μὴν ἐπιτρέψει ὁ Κύριος νὰ καταντήσωμε σὲ τέτοιο κρῖμα καὶ σὲ τέτοιο χάλι θλιβερό! Ὅσες καὶ ἂν εἶναι οἱ ἁμαρτίες μας, νὰ μὴ τὸ ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς καὶ Κύριος, τέτοιο φρικτὸ κακὸ νὰ πάθωμε. Γιατί, ἄνθρωπε, ἀποκόβεσαι ἀπὸ τὴν ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ;Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει, δὲν εἶχε ποτέ, οὔτε κηλίδα, οὔτε σπίλο ἢ ρυτίδα. Ἀνθρώπων εἶναι τὰ ὅποια λάθη!

Σχίσμα στὴν Ἐκκλησία; Γιατί; Ποτέ. Ποτέ. Καὶ ἂν χρειάζεται, οἱ παραβάτες τῶν ἱερῶν κανόνων νὰ τιμωροῦνται αὐστηρά!»

Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, Ἐπιστολή ΚΗ' (PG 99,998-999)

 

«- δῶ, Χριστιανοί μου, πῶς πηγαίνετε; κάνετε λακριντιὰ μέσα στὴν Ἐκκλησίαν;

- Κάνουμε, ἅγιε τοῦ Θεοῦ.

- Ἀμή, ἡ ἁγιωσύνη σας, ἅγιοι ἱερεῖς, τί τοὺς λέτε;

- Τοὺς λέγουμε, νὰ μὴν κουβεντιάζουν· μὰ αὐτοὶ δὲν μᾶς ἀκοῦνε.

- Καὶ τί εἶναι ἡ ἀφορμὴ καὶ δὲν σᾶς ἀκοῦνε; μήπως εἶσθε σεῖς ἡ αἰτία, ποὺ δὲν σᾶς ἀκοῦνε;».

 

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Διδαχή Z' 

 

« ἱερέας πρέπει νὰ εἶναι:

- ἕνα χερουβείμ· ἕνα μάτι ποὺ ψάχνει γιὰ τὰ ἄνω· καὶ εἶναι «γεμάτο» μὲ τὰ ἄνω·

- ἕνα σεραφείμ· ἕνα στόμα ποὺ δοξάζει ἀσίγητα τὸν Κύριο· καὶ μιλάει ὅλο γι' Αὐτόν·

- μιὰ καρδιά· ποὺ λαχταράει νὰ «χορτάσει» Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ·

- ἕνας ἄνθρωπος ντυμένος τὴν εὐπρέπεια, τὸ ἔνδυμα τῶν ἀρετῶν-χιτώνα φωτεινό.

 

Ὅσιος Βαρσανούφιος, ἐρώτ. 241

 

--------------------------

(εἶχε πρωτοἀνεβεῖ στὸ παλαιὸ Ἀναλόγιον τό 2007)