Τα περιεχόμενα του βιβλίου Τυπικόν Ενοριών (Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος), δίνονται παρακάτω.

 

Τυπικόν Ενοριών : Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (ISBN: 978-960-8034-63-1)

Από τις εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3, 105 62, Αθήνα, τηλ. 210 32 24 819. 

 

Περιεχόμενα

 

Πρόλογος 9

 

Περὶ τῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων 13

 

Γενικά................................................................................... 13

 

Ἡμερομηνίες Ἁγίου μὴ ἑορταζομένου................................... 16

 

Ἀρχὴ σὺν Θεῷ Ἁγίῳ τοῦ Ὄρθρου τῶν Καθημερινῶν ἐν μνήμῃ Ἁγίου

μὴ ἑορταζομένου 21

Ἀρχὴ τοῦ Ὄρθρου................................................................. 21

Ἑξάψαλμος........................................................................... 24

 

Καθημερινή (καὶ Σάββατον μὲ Θεὸς Κύριος) 33

Θεὸς Κύριος.......................................................................... 33

Ἀπολυτίκια ........................................................................... 33

Καθίσματα (Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου) ............................... 36

Ν ́ Ψαλμός (50)..................................................................... 37

Κανόνες – Κοντάκιον – Συναξάριον...................................... 39

Τιμιωτέρα – Θ ́ ᾨδή.............................................................. 41

Ἐξαποστειλάρια.................................................................... 43

Αἶνοι (ἄνευ στιχηρῶν)........................................................... 43

Μικρὰ Δοξολογία.................................................................. 45

Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων ............................................................. 47

Ἀπολυτίκια ........................................................................... 49

 

Σάββατον μὲ Ἀλληλούια 53

Ἀλληλούια ............................................................................ 53

Ἀπολυτίκια ........................................................................... 53

Καθίσματα (Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου) ............................... 54

Νεκρώσιμα Εὐλογητάρια ...................................................... 55

Ν ́ Ψαλμός (50)..................................................................... 58

Κανόνες – Κοντάκιον - Συναξάριον ...................................... 59

Τιμιωτέρα – Θ ́ ᾨδή.............................................................. 62

Ἐξαποστειλάρια.................................................................... 63

Αἶνοι..................................................................................... 64

Μικρὰ Δοξολογία.................................................................. 65

Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων ............................................................. 67

Ἀπολυτίκια ........................................................................... 68

 

Καθημερινὴ Μ. Τεσσαρακοστῆς (ἐκτὸς Σαββάτου) 69

Ἀλληλούια ............................................................................ 69

Τριαδικοὶ Ὕμνοι................................................................... 69

Καθίσματα (Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου) ............................... 73

Ν ́ Ψαλμός (50)..................................................................... 74

Στιχολογία τῶν θ ́ ᾨδῶν – Κανόνες – Συναξάριον................. 74

Τιμιωτέρα – Θ ́ ᾨδή.............................................................. 77

Φωταγωγικόν ........................................................................ 78

Αἶνοι (ἄνευ στιχηρῶν)........................................................... 80

Μικρὰ Δοξολογία.................................................................. 80

Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων ............................................................. 80

Ἀπολυτίκιον.......................................................................... 81

 

Καθημερινὴ (καὶ Σάββατον) μὲ Προεόρτια ἢ Μεθέορτα 83

Θεὸς Κύριος.......................................................................... 83

Ἀπολυτίκια ........................................................................... 83

Καθίσματα (Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου) ............................... 84

Ν ́ Ψαλμός (50)..................................................................... 84

Κανόνες – Κοντάκιον – Συναξάριον...................................... 85

Τιμιωτέρα – Θ ́ ᾨδή.............................................................. 87

Ἐξαποστειλάρια.................................................................... 87

Αἶνοι..................................................................................... 88

Μικρὰ Δοξολογία.................................................................. 89

Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων ............................................................. 89

Ἀπολυτίκια ........................................................................... 90

 

Ἐκφωνήσεις Ἱερέων 91

 

Παράρτημα – ΘΕΟΤΟΚΙΑ εἰς ἕκαστον ἦχον ψαλλόμενα ἐν ὅλῳ τῷ

ἐνιαυτῷ, εἰς τὸ Θεὸς Κύριος, μετὰ τὰ Ἀπολυτίκια τῶν μὴ

ἑορταζομένων Ἁγίων 93

Εἰς τὸν Α ́ ἦχον. .................................................................... 93

Εἰς τὸν Β ́ ἦχον. .................................................................... 94

Εἰς τὸν Γ ́ ἦχον...................................................................... 95

Εἰς τὸν Δ ́ ἦχον. .................................................................... 95

Εἰς τὸν πλάγιον Α ́ ἦχον. ....................................................... 96

Εἰς τὸν πλάγιον Β ́ ἦχον. ....................................................... 97

Εἰς τὸν Βαρὺν ἦχον. .............................................................. 98

Εἰς τὸν πλάγιον Δ ́ ἦχον. ....................................................... 99

 

Παράρτημα – ΘΕΟΤΟΚΙΑ εἰς ἕκαστον ἦχον ψαλλόμενα ἐν ὅλῳ τῷ

ἐνιαυτῷ, εἰς τὸ τέλος τοῦ Ὄρθρου, μετὰ τὰ Ἀπολυτίκια τῶν μὴ

ἑορταζομένων Ἁγίων 101

Εἰς τὸν Α ́ ἦχον. ...................................................................101

Εἰς τὸν Β ́ ἦχον. ...................................................................101

Εἰς τὸν Γ ́ ἦχον.....................................................................102

Εἰς τὸν Δ ́ ἦχον. ...................................................................103

Εἰς τὸν πλάγιον Α ́ ἦχον. ......................................................103

Εἰς τὸν πλάγιον Β ́ ἦχον. ......................................................104

Εἰς τὸν Βαρὺν ἦχον. .............................................................104

Εἰς τὸν πλάγιον Δ ́ ἦχον. ......................................................105

 

Παράρτημα - Κοντάκια τῆς ἑβδομάδος 107

 

Παράρτημα - Ἐξαποστειλάρια τῆς ἑβδομάδος 109

 

Παράρτημα - Εἱρμοὶ τῶν ᾨδῶν τῶν Νεκρωσίμων Κανόνων 113

 

Κοινὰ ἀπολυτίκια μὴ ἑορταζομένων Ἁγίων 119

 

(αν δεν εμφανίζονται, ανανεώστε την σελίδα, ή ανακτήστε τα από εδώ)

 

 

Εάν δεν μπορείτε να το δείτε, ανακτήστε το από εδώ.

 

Τυπικόν Ενοριών : Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (ISBN: 978-960-8034-63-1)

Από τις εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3, 105 62, Αθήνα, τηλ. 210 32 24 819.