Τα περιεχόμενα του βιβλίου Τυπικόν Ενοριών (Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος), δίνονται παρακάτω.

 

Τυπικόν Ενοριών : Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (ISBN: 978-960-8034-63-1)

Από τις εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3, 105 62, Αθήνα, τηλ. 210 32 24 819. 

 

Περιεχόμενα

 

Πρόλογος 

 

Περὶ τῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων 

Γενικά 

Ἡμερομηνίες Ἁγίου μὴ ἑορταζομένου 

 

Ἀρχὴ σὺν Θεῷ Ἁγίῳ τοῦ Ὄρθρου τῶν Καθημερινῶν 

Ἀρχὴ τοῦ Ὄρθρου 

Ἑξάψαλμος 

 

Καθημερινή  (καὶ Σάββατον μὲ Θεὸς Κύριος) 

Θεὸς Κύριος 

Ἀπολυτίκια 

Καθίσματα (Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου) 

Ν΄ Ψαλμός (50) 

Κανόνες – Κοντάκιον – Συναξάριον 

Τιμιωτέρα – Θ΄ ᾨδή 

Ἐξαποστειλάρια 

Αἶνοι (ἄνευ στιχηρῶν) 

Μικρὰ Δοξολογία 

Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων 

Ἀπολυτίκια 

 

Σάββατον μὲ Ἀλληλούια 

Ἀλληλούια 

Ἀπολυτίκια 

Καθίσματα (Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου) 

Νεκρώσιμα Εὐλογητάρια 

Ν΄ Ψαλμός (50) 

Κανόνες – Κοντάκιον – Συναξάριον 

Τιμιωτέρα – Θ΄ ᾨδή 

Ἐξαποστειλάρια 

Αἶνοι 

Μικρὰ Δοξολογία 

Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων 

Ἀπολυτίκια 

 

Καθημερινὴ Μ. Τεσσαρακοστῆς (ἐκτὸς Σαββάτου) 

Ἀλληλούια 

Τριαδικοὶ Ὕμνοι 

Καθίσματα (Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου) 

Ν΄ Ψαλμός (50) 

Στιχολογία τῶν θ΄ ᾨδῶν – Κανόνες – Συναξάριον 

Τιμιωτέρα – Θ΄ ᾨδή 

Φωταγωγικόν 

Αἶνοι (ἄνευ στιχηρῶν) 

Μικρὰ Δοξολογία 

Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων 

Ἀπολυτίκιον 

 

Καθημερινὴ (καὶ Σάββατον) μὲ Προεόρτια ἢ Μεθέορτα 

Θεὸς Κύριος 

Ἀπολυτίκια 

Καθίσματα (Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου) 

Ν΄ Ψαλμός (50) 

Κανόνες – Κοντάκιον – Συναξάριον 

Τιμιωτέρα – Θ΄ ᾨδή 

Ἐξαποστειλάρια 

Αἶνοι 

Μικρὰ Δοξολογία 

Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων 

Ἀπολυτίκια 

 

Ἐκφωνήσεις Ἱερέων 

 

ΘΕΟΤΟΚΙΑ εἰς ἕκαστον ἦχον ψαλλόμενα ἐν ὅλῳ τῷ ἐνιαυτῷ, εἰς τὸ Θεὸς Κύριος, μετὰ τὰ Ἀπολυτίκια τῶν  μὴ ἑορταζομένων Ἁγίων 

Εἰς τὸν Α΄ ἦχον. 

Εἰς τὸν Β΄ ἦχον. 

Εἰς τὸν Γ΄ ἦχον. 

Εἰς τὸν Δ΄ ἦχον. 

Εἰς τὸν πλάγιον Α΄ ἦχον. 

Εἰς τὸν πλάγιον Β΄ ἦχον. 

Εἰς τὸν Βαρὺν ἦχον. 

Εἰς τὸν πλάγιον Δ΄ ἦχον. 

 

ΘΕΟΤΟΚΙΑ εἰς ἕκαστον ἦχον ψαλλόμενα ἐν ὅλῳ τῷ ἐνιαυτῷ,  εἰς τὸ τέλος τοῦ Ὄρθρου,  μετὰ τὰ Ἀπολυτίκια τῶν μὴ ἑορταζομένων Ἁγίων 103

Εἰς τὸν Α΄ ἦχον. 

Εἰς τὸν Β΄ ἦχον. 

Εἰς τὸν Γ΄ ἦχον. 

Εἰς τὸν Δ΄ ἦχον. 

Εἰς τὸν πλάγιον Α΄ ἦχον. 

Εἰς τὸν πλάγιον Β΄ ἦχον. 

Εἰς τὸν Βαρὺν ἦχον. 

Εἰς τὸν πλάγιον Δ΄ ἦχον. 

 

Κοντάκια τῆς ἑβδομάδος 

 

Ἐξαποστειλάρια τῆς ἑβδομάδος 

 

Εἱρμοὶ τῶν ᾨδῶν τῶν  Νεκρωσίμων Κανόνων 

 

Περὶ τοῦ Ψαλτηρίου 

 

Κοινὰ ἀπολυτίκια μὴ ἑορταζομένων Ἁγίων 

 

(αν δεν εμφανίζεται τό pdf παρακάτω, ανανεώστε την σελίδα, ή ανακτήστε τα από εδώ)

 

 

Εάν δεν μπορείτε να το δείτε, ανακτήστε το από εδώ.

 

Τυπικόν Ενοριών : Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (ISBN: 978-960-8034-63-1)

Από τις εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3, 105 62, Αθήνα, τηλ. 210 32 24 819.