Κατηγορία: Τυπικόν Ενοριών
Εμφανίσεις: 5780

 

Νέα β' ἔκδοση διαθέσιμη ἐδώ

 

«Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, μᾶς παρέδωσαν τὰ Μηναῖα καὶ τὴν Παρακλητικήν. Ἐθέσπισαν δέ τοὺς Ἁγίους εἰς τὰ Μηναῖα, ἄλλους νὰ εἶναι ἑορταζόμενοι εἰς η΄ (ἤτοι πλήρως ἑορταζόμενοι), ἄλλοι ἑορταζόμενοι εἰς ς΄ (ἤτοι ἡμιεορταζόμενοι), καὶ ἄλλοι μὴ ἑορταζόμενοι, καὶ αὐτὸ σοφὰ τὸ ἔπραξαν ὥστε τὶς καθημερινὲς νὰ ψάλλουμε καὶ ἐκ τῶν τροπαρίων / ἀκολουθιῶν τῆς Παρακλητικῆς τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ Θεόν μας, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τοὺς Ἀγγέλους, τὸν Τίμιον Πρόδρομον, τοὺς Ἀποστόλους, τὸν Τίμιον Σταυρόν, ὅλους τοὺς Ἁγίους, ὅλους τοὺς Μάρτυρας, τοὺς Κεκοιμημένους πατέρες καὶ ἀδερφούς μας, κτλ., καὶ εἰς τὴν δική μας πνευματική διόρθωση και κατάρτιση».

 

 

Προς διευκόλυνσιν των τελούντων την Ακολουθία του Όρθρου, καθημερινώς, συνετάξαμε το ακόλουθο νέο βιβλίο:

 

Τυπικόν Ενοριών : Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (ISBN: 978-960-8034-63-1)

 

Περιέχει τις ακολουθίες και τα στοιχεία: 

 

- Καθημερινή (και Σάββατον με Θεός Κύριος)

- Σάββατον με Αλληλούια

- Καθημερινή Μ. Τεσσαρακοστής (εκτός Σαββάτου)

- Καθημερινή (και Σάββατον) με Προεόρτια ή Μεθέορτα

 

- Περιέχει στοιχεία θείας Λειτουργίας (απολυτίκια, κοντάκια, κοινωνικά, κτλ.) στο τέλος κάθε γενικής τυπικής διάταξης.

- Εκφωνήσεις ιερέων

- Τροπάρια σχετικά (Θεοτοκία, Κοινά απολυτίκια, Εξαποστειλάρια, Κοντάκια, Ειρμούς Νεκρωσίμων Κανόνων)

- Διάταξη Ψαλτηρίου

- Περί των Ακολουθιών των Αγίων, και Ημερομηνίες Αγίου μη εορταζομένου (με μικρή σχετική έρευνα)

 

Πρόκειται περί τυπικοεγκολπίου, δηλαδή συνδυάζει τυπικόν και εγκόλπιον μαζί.

 

Ακολουθεί την ροή της ακολουθίας αναλυτικά και διεξοδικά.

 

Οποιοσδήποτε ψάλτης των καθημερινών, ακόμη και μη έχων μεγάλη σχέση με το τυπικό των καθημερινών, μπορεί να βγάλει άνετα το τυπικόν της εκκλησίας, το τυπικόν των καθημερινών και με μικρή δοξολογία και απόστιχα αίνων, με μόνο το Τυπικόν Ενοριών, και φυσικά το Μηναίον και την Παρακλητική.

 

Το βιβλίο αυτό είναι γενικό, ισχύει για όλα τα χρόνια, δεν δεσμεύεται σε ένα συγκεκριμένο έτος.

 

Κάλλιστα δύναται ο ιεροψάλτης χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε φυλλάδα, αν χρειαστεί, να την μετατρέψει σε ημιεορταζόμενη ή μη εορταζόμενη ακολουθία Αγίου, ώστε να ψαλλεί και η Παρακλητική, απλά ακολουθώντας την αντίστοιχη τυπική διάταξη.

 

Νέα β' ἔκδοση διαθέσιμη ἐδώ

 

 

Τυπικόν ενοριών - Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος

ISBN: 978-960-8034-63-1

Από τις εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3, 105 62, Αθήνα, τηλ. 210 32 24 819.

 

Νέα β' ἔκδοση διαθέσιμη ἐδώ