Στὸ παρὸν ἄρθρο παρουσιάζουμε σύγκριση τῶν βασικῶν τυπικῶν διατάξεων τοῦ Ὄρθρου τῶν ἑορταζομένων ἢ μὴ Ἁγίων ἐν καθημερινῇ (παρακαλῶ ἀγνοεῖστε -ἂν θέλετε- τὰ γκρῖζα γράμματα, καθότι ἀπλὰ ὑποδηλώνουν τὴν ἀκρίβεια). Οἱ διαφορές των δίνονται περιληπτικὰ στὸν Πίνακα 1.

 

Πίνακας 1. Διαφορὲς τῶν τυπικῶν διατάξεων τῶν Ἑορταζομένων (εἰς ς', εἰς η') ἢ μὴ Ἁγίων ἐν καθημερινῇ
  μὴ ἑορταζόμενος ἑορταζόμενος εἰς ς' ἑορταζόμενος εἰς η'
 Ἀπολυτίκιον/Ὀμόηχον Θεοτοκίον

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου, Θεοτοκίον τῆς ἡμέρας(*)

ἐὰν δὲν ἔχῃ (δικαιοῦται) ἀπολυτίκιον: τῆς ἡμέρας(**) μετὰ τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου 

Θεοτοκίον τῆς ἡμέρας(*) ἂν ὑπάρχουν Σταυροθεοτοκία, ἀλλιῶς τό α' Θεοτοκίον

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου, α' Θεοτοκίον
Καθίσματα τῆς Παρακλητικῆς (α', β', γ') τῆς Παρακλητικῆς (α', β', γ') τοῦ Ἁγίου (α', β')
Πολυέλεος
Εὐαγγέλιον Ὄρθρου
Ν' Ψαλμός
-
-
Ν' ψαλμός
-
-
Ν' ψαλμός

ἐάν ἔχῃ:
Καθίσματα τοῦ Ἁγίου (Πολυελέου), α' ἀντίφωνον δ' ἤχου, Προκείμενον Ἁγίου, καὶ ἡ Τάξις τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου,

ἐὰν δὲν ἔχῃ: μόνο τόν Ν' ψαλμό

Κανόνες
[ὁ α' μετὰ τῶν εἱρμῶν, καὶ εἰς δ' ἕκαστος]
δύο τῆς Παρακλητικῆς, καὶ τοῦ Ἁγίου (ἢ ὁ α' τῆς Π. καὶ οἱ δύο τοῦ Ἁγίου, ἐὰν ἔχῃ δύο) δύο τῆς Παρακλητικῆς, καὶ τοῦ Ἁγίου (ἢ ὁ α' τῆς Π. καὶ οἱ δύο τοῦ Ἁγίου, ἐὰν ἔχῃ δύο) [στὸν α' τῆς Παρακλητικῆς δὲν λέμε τυχὸν μαρτυρικὰ ὰν ὑπάρχουν] τῆς Μικρᾶς Παρακλήσεως καὶ τοῦ Ἁγίου
Ἀπό γ' ῷδῆς ὁ εἱρμὸς τῆς γ' ᾠδῆς τοῦ τελευταίου κανόνος ὁ εἱρμὸς τῆς γ' ᾠδῆς τοῦ τελευταίου κανόνος -
Ἀφ' στ' ᾠδῆς ὁ εἱρμὸς τῆς στ' ᾠδῆς τοῦ τελευταίου κανόνος ὁ εἱρμὸς τῆς στ' ᾠδῆς τοῦ τελευταίου κανόνος -
Κοντάκιον καὶ οἶκος  τοῦ Ἁγίου (ἐὰν δὲν ἔχῃ, τῆς ἡμέρας) τοῦ Ἁγίου  τοῦ Ἁγίου 
Ἀπ' η' ᾠδῆς ὁ εἱρμὸς τῆς η' ᾠδῆς τοῦ τελευταίου κανόνος ὁ εἱρμὸς τῆς η' ᾠδῆς τοῦ τελευταίου κανόνος -
Καταβασίαι - - Καταβασίαι (α'-η' ᾠδαί)
Μετὰ τὴν Τιμιωτέρα ᾠδὴ θ' τῶν κανόνων, ὁ εἱρμὸς τῆς θ' ᾠδῆς τοῦ τελευταίου κανόνος, τὸ Ἄξιόν ἐστίν ᾠδὴ θ' τῶν κανόνων, ὁ εἱρμὸς τῆς θ' ᾠδῆς τοῦ τελευταίου κανόνος, τὸ Ἄξιόν ἐστίν ᾠδὴ θ' τῶν κανόνων, Καταβασία τῆς θ' ᾠδῆς
Ἐξαποστειλάρια ὡς ἐν τῶ Μηναίῳ (εἰ οὐκ ἔχῃ, τῆς ἡμέρας) ὡς ἐν τῶ Μηναίῳ ὡς ἐν τῶ Μηναίῳ
Αἶνοι χῦμα ἄνευ στιχηρῶν, δόξα καὶ νῦν, Σοὶ δόξα πρέπει...

ἐὰν ἔχῃ ψάλλονται (ἱστῶμεν στίχους δ'), μετὰ τοῦ δοξαστικοῦ καὶ Θεοτοκίου.

ἐὰν δὲν ἔχῃ λέγονται χῦμα ἄνευ στιχηρῶν, δόξα καὶ νῦν, Σοὶ δόξα πρέπει...

ἱστῶμεν στίχους δ' καὶ ψάλλομεν τοὺς Αἴνους
Δοξολογία μικρὰ χῦμα, δέησις («τὰ πληρωτικά»)

ἐὰν τὸ Μηναῖον ὀρίζῃ Μεγάλη Δοξολογία, λέγεται ἡ Μεγάλη,

ἀλλιῶς ἡ μικρὴ χῦμα, δέησις («τὰ πληρωτικά»)

Μεγάλη
Ἀπόστιχα/Ἀπόλυσις ἀπόστιχα τῶν αἴνων τῆς Παρακλητικῆς, μετὰ τοῦ δοξαστικοῦ, καὶ ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι, τρισάγιον, ἀπολυτίκιον, ἡ ἐκτενής, καὶ ἡ ἀπόλυσις

μόνο ἐὰν ἀνεγνώσθῃ ἡ μικρὰ δοξολογία: ἀπόστιχα καὶ δοξαστικὸν τοῦ ἁγίου· ἐὰν δὲν ἔχῃ: τῆς Παρακλητικῆς καὶ ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι, τρισάγιον, ἀπολυτίκιον, ἡ ἐκτενής, καὶ ἡ ἀπόλυσις

ἐὰν ἐψάλῃ ἡ Μεγάλη Δοξολογία: ἀπολυτίκιον, ἡ ἐκτενής, ἡ δέησις («τὰ Πληρωτικά»), καὶ Ἀπόλυσις

ἀπολυτίκιον, ἡ ἐκτενής, ἡ δέησις («τὰ Πληρωτικά»), καὶ Ἀπόλυσις

 

(*) Ζήτει εἰς τὸ τέλος τῆς Παρακλητικῆς «Θεοτοκία εἰς ἕκαστον ἦχον».
(**) Ζήτει εἰς τὸ Ὡρολόγιον τὸ Μέγα [ΩΡΛ, σ. 554], «Ἀπολυτίκια, ἐν ταῖς λοιπαῖς τῆς ἑβδομάδος ἡμέραις ψαλλόμενα, ὅτε οὐκ ἔστιν ἑορτή». [Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, τὰ ἀπολυτίκια τῆς ἡμέρας εἶναι δύο (καὶ τὸ θεοτοκίον)].

 

Παρακάτω, καὶ μόνο ὡς δεῖγμα τοῦ βιβλίου «Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν», ἀντιγράφουμε τὴν βασικὴ τυπικὴ διάταξη μὴ ἑορταζομένου Ἁγίου ἐν καθημερινῇ ἀπὸ τὴν σ. 123. Καὶ πάλιν παρακαλῶ ἀγνοεῖστε -ἂν θέλετε- τὰ γκρῖζα γράμματα, καθότι ἀπλὰ ὑποδηλώνουν τὴν ἀκρίβεια. 

 

 

Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. ΤΜΕ, ΤΓΡ καί ΤΟΕ σ. 123, 129, 134.

 

Συντομογραφίες:

ΤΜΕ, Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (Γεωργίου Βιολάκη, 1888).
ΤΓΡ, Τυπικὸν Οἰκονόμου Γεωργίου Ῥήγα.
ΤΟΕ, Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν, ἐκδ. Ἄθως, Ἀθῆνα 2008. 
ΩΡΛ, Ὡρολόγιον τὸ Μέγα, Ἀποστολικὴ Διακονία, ἔκδ. γ’ 1995.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

analogion τελεῖα gr εἰς gmail

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 266
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2666965

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 121 επισκέπτες και κανένα μέλος