Στο βιβλίο μας Τυπικόν Όρθρου Ενοριών που εκδόθηκε το 2008, είχαμε προνοήσει Πίνακα με τα Εωθινά και τους Ήχους των Κυριακών μέχρι προ του Τριωδίου του 2015.

 

Διαβάστε περισσότερα: Πίνακας Εωθινών και Ήχων των Κυριακών (2015-2019)

Τυπικὰ παροράματα βιβλίου
«Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν», ἐκδόσεις ΑΘΩΣ

 

σελίδα, παράγραφος

Λάθος

σωστό

σ. 38, παρ. γ)

δοξαστικὸν ἑσπερίων καὶ δοξαστικὸν ἀποστίχων…

δοξαστικὸν ἑσπερίων [καὶ δοξαστικὸν ἀποστίχων] τοῦ Ἑσπερινοῦ

σ. 93, παρ. 1, «Κατὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς Τάξεως»

ἄνευ τῶν εἱρμῶν εἰς γ', τὸν τῆς Θεοτόκου ἄνευ εἱρμῶν εἰς γ'

ἄνευ τῶν εἱρμῶν εἰς β', τὸν τῆς Θεοτόκου ἄνευ εἱρμῶν εἰς δ'

σ. 99, παρ. 5, «Κατὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς Τάξεως»

ἄνευ εἱρμῶν εἰς δ' καὶ τὸν τοῦ Ἁγίου τῆς ἡμέρας ἐπίσης ἄνευ εἱρμῶν εἰς ς'

ἄνευ εἱρμῶν εἰς β' καὶ τὸν τοῦ Ἁγίου τῆς ἡμέρας ἐπίσης ἄνευ εἱρμῶν εἰς η'

σ. 102, παρ. 1 «Κατὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς Τάξεως»

ἄνευ εἱρμῶν εἰς δ' καὶ τὸν τοῦ Ἁγίου ἐπίσης ἄνευ εἱρμῶν εἰς ς'

ἄνευ εἱρμῶν εἰς β' καὶ τὸν τοῦ Ἁγίου ἐπίσης ἄνευ εἱρμῶν εἰς η'

σ. 114 , παρ. 1

Κοντάκιον τοῦ Ἁγίου

Κοντάκιον (καὶ Οἶκος, εἰ ἔχῃ) τοῦ Ἁγίου

σ. 137, παρ. 1 «Κατὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς Τάξεως»

τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς δ' [εἰ ἐστὶν ἀγρυπνία, εἰς ς'] καὶ...

τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς ς' καὶ...

σ. 158, παρ. 5, «Κατὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς Τάξεως· Κανόνες»

[ὁ εἷς] τῆς Ἑορτῆς

ὁ προεόρτιος ἢ ὁ εἷς τῆς Ἑορτῆς

σ. 257, παρ. 1

 

Πρόσθεσε τὴν ἐξῆς παράγραφο στίς ιη’ Ὀκτωβρίου, σ. 257: Εἰ τύχει ἐν Σαββάτῳ, ὅρα τὴν τυπικὴν διάταξιν εἰς τὴν σ. 113, καὶ ἀκολούθει τὴν ὑποσ. 79.

σ. 278, παρ. 3, «Εἰ τύχει ἐν Κυριακῇ»

Τιμιωτέρα: στιχολογεῖται, καὶ ψάλλεται...

Τιμιωτέρα: δὲν στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται...

σ. 284, Η’ Φεβρουαρίου

η', μ

στ’, μ

σ. 312-313

 

Στὶς ἡμερομηνίες τῶν Κυριακῶν, τοποθετῆστε παῦλα (ἀντὶ τοῦ Ἐωθινοῦ καὶ τοῦ ἤχου) στὶς 14/9/08, 25/12/11, 6/1/13,14/9/14.

  

 

 

 

 

Τὸ βιβλίο εἶναι διαθέσιμο στὶς ἐκδόσεις Ἀθ. Σταμούλης, καὶ σὲ ἄλλα βιβλιοπωλεῖα

 

Τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου «Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν» (ἐν συντομίᾳ «TOE») δίνονται παρακάτω:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 31

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ
35

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΥΜΕΝΑ
37
Ακολουθίαι Αγίων εν τοις Μηναίοις 37
Παρατηρήσεις περί Αγίων «εορταζομένων εις η'» εν Κυριακή 40
Παρατηρήσεις περί Αγίων «εορταζομένων εις ς'» 41
Παρατηρήσεις περί Αγίων «μη εορταζομένων» τυγχόντων εν Κυριακή 41
Πόσες Ακολουθίες Αγίων είναι δυνατόν να συμψαλλούν; 42
Μεσονυκτικόν 43
Πότε παραλείπεται ο Όρθρος; 46
Η Έναρξις του Όρθρου - οι Ψαλμοί ιθ' και κ' 47
«Βασιλεύ Ουράνιε» 49
Εξάψαλμος 49

Διαβάστε περισσότερα: Περιεχόμενα Τυπικοῦ Ὄρθρου Ἐνοριῶν (ΤΟΕ)

Δείγματα μερικῶν ἐπιστολῶν γιὰ τὸ ἐκδοθὲν βιβλίο "Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν":

- Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαῖου

- Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου

- Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β'

- Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου

- Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα: Ἐπιστολὲς (γιὰ τὸ Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν)

 

 

Τὸ βιβλίο εἶναι διαθέσιμο στὶς ἐκδόσεις Ἀθ. Σταμούλης, καὶ σὲ ἄλλα βιβλιοπωλεῖα

 

--------

Ἐξώφυλλον τοῦ Τυπικοῦ Ὄρθρου Ἐνοριῶν (ΤΟΕ)

Ἐπειδὴ διαπιστώσαμε (ἐκ τῶν πρώτων μας χρόνων εἰς τὸ Ἀναλόγιον) ὅτι ὑπάρχουν δυσκολίες καταρτίσεως τῆς Τάξεως τῆς Ἀκολουθίας εἰς περιπτώσεις ποὺ τὸ Τυπικὸν δὲν ἀφιερώνει περισσότερες ἀπὸ δύο-τρεῖς γραμμές, θεωρήσαμε καλὸν τὴν συγγραφὴν ἑνὸς βιβλίου Τυπικοῦ, ποὺ νὰ παρουσιάζῃ μεθοδικῶς τὴν Τάξιν (ὥστε νὰ χρησιμοποιεῖται καὶ ὡς σχολικὸ βοήθημα γιὰ τὴν τάξη τοῦ Τυπικοῦ), ἀναλελυμένη συνάμα δὲ καὶ ἁπλουστευμένη γιὰ ὅλας τὰς περιπτώσεις (καὶ εἰδικὰ γιὰ τὰς καθημερινὰς καὶ τὰ προεόρτια/μεθέορτα).

Γιὰ τὸ παρόν, χρησιμοποιήσαμε τὰς ἀναφορὰς ποὺ προεκθέσαμε μετὰ τὰ Περιεχόμενα, ἀλλὰ κυρίως χρησιμοποιήσαμε τὴν ἀναλυτικὴ μεθοδολογία τοῦ Τυπικοῦ ὑπὸ τοῦ Οἰκονόμου Γεωργίου Ῥήγα [ΤΓΡ] (ὡς πρὸς τὸ πλέον ἀναλυτικότερον καὶ εὐχρηστότερον καὶ εὐκολοκατανοητότερον), τροποποιηθέν ἐκτενέστατα (μετὰ ἱκανῶν ἐπεξηγηματικῶν σημειώσεων), οὕτως ὧστε τὸ παρὸν βιβλίον νὰ συμφωνεῖ κατὰ δύναμιν μὲ τὸ ἰσχῦον (Συνοδικῇ ἀποφάσει) τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας, Τυπικὸν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας [ΤΜΕ], ἐξ οὗ καὶ καλεῖται

«Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν».

Διαβάστε περισσότερα: Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν (ΤΟΕ) - βιβλίο