Ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιον (Δίπτυχα) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἔτους 1983, ἀναρτῶ τὴν «Τάξιν τῆς ὀλονυκτίου ἀγρυπνίας (Διὰ τοὺς ἐκτὸς τῶν Μονῶν Ἐνοριακοὺς Ναούς)».

Σημειώστε τὴν εὐρισκόμενη εἰς τὴν ἴδια σελίδα Συνοδικὴ Ἐγκύκλιο διὰ τὴν μὴ εἰς ἐπήκοον τοῦ λαοῦ ἀνάγνωση τῶν Εὐχῶν τῆς Θείας Λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα: Τάξις της ολονυκτίου αγρυπνίας (δια τους εκτός των Μονών Ενοριακούς Ναούς)

   Ο Εσπερινός όπως και η συνέχειά του ο Όρθρος δεν καταλιμπάνονται αλλά είναι υποχρέωση των ιερέων να τελούνται καθημερινώς, πρβλ. Ιω. Μ. Φουντούλη, «Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας», τόμ. Α' σ. 87 (και ΤΟΕ, σ. 46).
   Ποτέ δεν πρέπει η τέλεση Παρακλήσεως το απόγευμα (οποιουδήποτε Αγίου), να γίνεται αιτία να μην γίνεται ο Εσπερινός! Προτιμητέον (σωστότερον) να γίνει ο Εσπερινός και να μην γίνει η Παράκληση, παρά να γίνει η (εσπερινή) Παράκληση χωρίς πρώτα τον Εσπερινό!

Διαβάστε περισσότερα: Καταλιμπάνεται ο Εσπερινός όταν γίνεται (οποιαδήποτε) Παράκληση το απόγευμα;

Αγαπητοί φίλοι, στο βιβλίο μας Τυπικόν Όρθρου Ενοριών που εκδόθηκε το 2008, είχαμε προνοήσει Πίνακα με τα Εωθινά και τους Ήχους των Κυριακών μέχρι προ του Τριωδίου του 2015.

 

Διαβάστε περισσότερα: Πίνακας Εωθινών και Ήχων των Κυριακών

Τυπικὰ παροράματα βιβλίου
«Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν», ἐκδόσεις ΑΘΩΣ

 

σελίδα, παράγραφος

Λάθος

σωστό

σ. 38, παρ. γ)

δοξαστικὸν ἑσπερίων καὶ δοξαστικὸν ἀποστίχων…

δοξαστικὸν ἑσπερίων [καὶ δοξαστικὸν ἀποστίχων] τοῦ Ἑσπερινοῦ

σ. 93, παρ. 1, «Κατὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς Τάξεως»

ἄνευ τῶν εἱρμῶν εἰς γ', τὸν τῆς Θεοτόκου ἄνευ εἱρμῶν εἰς γ'

ἄνευ τῶν εἱρμῶν εἰς β', τὸν τῆς Θεοτόκου ἄνευ εἱρμῶν εἰς δ'

σ. 99, παρ. 5, «Κατὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς Τάξεως»

ἄνευ εἱρμῶν εἰς δ' καὶ τὸν τοῦ Ἁγίου τῆς ἡμέρας ἐπίσης ἄνευ εἱρμῶν εἰς ς'

ἄνευ εἱρμῶν εἰς β' καὶ τὸν τοῦ Ἁγίου τῆς ἡμέρας ἐπίσης ἄνευ εἱρμῶν εἰς η'

σ. 102, παρ. 1 «Κατὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς Τάξεως»

ἄνευ εἱρμῶν εἰς δ' καὶ τὸν τοῦ Ἁγίου ἐπίσης ἄνευ εἱρμῶν εἰς ς'

ἄνευ εἱρμῶν εἰς β' καὶ τὸν τοῦ Ἁγίου ἐπίσης ἄνευ εἱρμῶν εἰς η'

σ. 114 , παρ. 1

Κοντάκιον τοῦ Ἁγίου

Κοντάκιον (καὶ Οἶκος, εἰ ἔχῃ) τοῦ Ἁγίου

σ. 137, παρ. 1 «Κατὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς Τάξεως»

τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς δ' [εἰ ἐστὶν ἀγρυπνία, εἰς ς'] καὶ...

τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς ς' καὶ...

σ. 158, παρ. 5, «Κατὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς Τάξεως· Κανόνες»

[ὁ εἷς] τῆς Ἑορτῆς

ὁ προεόρτιος ἢ ὁ εἷς τῆς Ἑορτῆς

σ. 257, παρ. 1

 

Πρόσθεσε τὴν ἐξῆς παράγραφο στίς ιη’ Ὀκτωβρίου, σ. 257: Εἰ τύχει ἐν Σαββάτῳ, ὅρα τὴν τυπικὴν διάταξιν εἰς τὴν σ. 113, καὶ ἀκολούθει τὴν ὑποσ. 79.

σ. 278, παρ. 3, «Εἰ τύχει ἐν Κυριακῇ»

Τιμιωτέρα: στιχολογεῖται, καὶ ψάλλεται...

Τιμιωτέρα: δὲν στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται...

σ. 284, Η’ Φεβρουαρίου

η', μ

στ’, μ

σ. 312-313

 

Στὶς ἡμερομηνίες τῶν Κυριακῶν, τοποθετῆστε παῦλα (ἀντὶ τοῦ Ἐωθινοῦ καὶ τοῦ ἤχου) στὶς 14/9/08, 25/12/11, 6/1/13,14/9/14.

  

 

 

Στὸ παρὸν ἄρθρο παρουσιάζουμε σύγκριση τῶν βασικῶν τυπικῶν διατάξεων τοῦ Ὄρθρου τῶν ἑορταζομένων ἢ μὴ Ἁγίων ἐν καθημερινῇ (παρακαλῶ ἀγνοεῖστε -ἂν θέλετε- τὰ γκρῖζα γράμματα, καθότι ἀπλὰ ὑποδηλώνουν τὴν ἀκρίβεια). Οἱ διαφορές των δίνονται περιληπτικὰ στὸν Πίνακα 1.

Διαβάστε περισσότερα: Σύγκριση τῶν τυπικῶν διατάξεων τοῦ Ὄρθρου τῶν ἑορταζομένων ἢ μὴ Ἁγίων ἐν καθημερινῇ

(αὐτὸ τὸ ἄρθρο εἶναι οὐσιαστικὰ συνέχεια τοῦ ἄρθρου: «Συστηματοποίηση καὶ Κατανόηση τοῦ Τυπικοῦ», γιὰ αὐτὸ ἡ μελέτη τοῦ ἀναφερθέντος ἄρθρου εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ παρόντος)

Σὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο θὰ προσπαθήσουμε να δείξουμε τὴν κατάταξη τῶν Ἁγίων σὲ Ἑορταζομένους ἢ μή, σύμφωνα μὲ τὴν ἀκολουθία τους στὸ Μηναῖον.

Ἔστω γιὰ παράδειγμα ἀπὸ τὸν μῆνα Ἰούνιο,

  • ὁ Ἅγιος Λουκιλλιανὸς (γ' Ἰουνίου),
  • ὁ Ἅγιος Μητροφάνης ἀρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως (δ' Ἰουνίου), καὶ
  • ἡ Μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου (η' Ἰουνίου).

Διαβάστε περισσότερα: Κατάταξη Ἁγίων σὲ ἑορταζομένους (εἰς ς', εἰς η') ἢ μή, βάσει τῆς ἐν τῷ Μηναίῳ Ἀκολουθίας των

 

 

Τὸ βιβλίο εἶναι διαθέσιμο στὶς ἐκδόσεις Ἀθ. Σταμούλης, καὶ σὲ ἄλλα βιβλιοπωλεῖα

 

Τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου «Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν» (ἐν συντομίᾳ «TOE») δίνονται παρακάτω:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 31

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ
35

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΥΜΕΝΑ
37
Ακολουθίαι Αγίων εν τοις Μηναίοις 37
Παρατηρήσεις περί Αγίων «εορταζομένων εις η'» εν Κυριακή 40
Παρατηρήσεις περί Αγίων «εορταζομένων εις ς'» 41
Παρατηρήσεις περί Αγίων «μη εορταζομένων» τυγχόντων εν Κυριακή 41
Πόσες Ακολουθίες Αγίων είναι δυνατόν να συμψαλλούν; 42
Μεσονυκτικόν 43
Πότε παραλείπεται ο Όρθρος; 46
Η Έναρξις του Όρθρου - οι Ψαλμοί ιθ' και κ' 47
«Βασιλεύ Ουράνιε» 49
Εξάψαλμος 49

Διαβάστε περισσότερα: Περιεχόμενα Τυπικοῦ Ὄρθρου Ἐνοριῶν (ΤΟΕ)

(τὸ παρὸν ἄρθρο δημοσιεύτηκε γιὰ πρώτη φορά στὸ Ψαλτολόγιον. Ἐδῶ δημοσιεύεται μὲ ἐλάχιστες διευκρινίσεις)

Ταπεινῶς φρονῶ ὅτι τὸ πρόβλημα μὲ τὸ Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ὅτι δὲν ἔχει συστηματοποιηθεῖ τὸ τυπικό μας, νὰ ξεδιαλύνουν πολλὰ πράγματα, καὶ νὰ γίνει εὐκολότερη ἡ κατανόησή του. 

Στὰ νεώτερα τυπικὰ ὁ π. Γ. Ρῆγας εἰσήγαγε τὴν συστηματοποίηση, καὶ ταπεινὰ τὴν πῆρα καὶ προσπάθησα νὰ τὴν ἐπεκτείνω λίγο περισσότερο στὸν Ὄρθρο γιὰ τὶς ἐνορίες (σύμφωνα μέ το ΤΜΕ) (τὸ ἔγκριτο Σύστημα Τυπικοῦ ἐκδόθηκε ὅταν ἤδη εἴχα καταστρώσει τὸ βιβλίο μου (2006-2008), καὶ γιὰ αὐτὸ δὲν τὸ ἔχω συμβουλευθεῖ πολύ, ἀπ' ὅτι ἔχω δεῖ ὅμως ἀκολουθεῖ τό ΤΓΡ στὴν συστηματοποίηση). 

Ἂν εἴχε συστηματοποιηθεῖ τὸ τυπικόν μας (ἀκολουθῶντας βέβαια τό ΤΜΕ), τὰ πράγματα θὰ ἦσαν πολὺ ἁπλά. 

Διαβάστε περισσότερα: Συστηματοποίηση καὶ Κατανόηση τοῦ Τυπικοῦ

Δείγματα μερικῶν ἐπιστολῶν γιὰ τὸ ἐκδοθὲν βιβλίο "Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν":

- Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαῖου

- Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου

- Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β'

- Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου

- Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. Νικολάου

View the embedded image gallery online at:
http://analogion.gr/typikon#sigFreeIdd49350673b

Διαβάστε περισσότερα: Ἐπιστολὲς (γιὰ τὸ Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν)

 

 

Τὸ βιβλίο εἶναι διαθέσιμο στὶς ἐκδόσεις Ἀθ. Σταμούλης, καὶ σὲ ἄλλα βιβλιοπωλεῖα

 

--------

Ἐξώφυλλον τοῦ Τυπικοῦ Ὄρθρου Ἐνοριῶν (ΤΟΕ)

Ἐπειδὴ διαπιστώσαμε (ἐκ τῶν πρώτων μας χρόνων εἰς τὸ Ἀναλόγιον) ὅτι ὑπάρχουν δυσκολίες καταρτίσεως τῆς Τάξεως τῆς Ἀκολουθίας εἰς περιπτώσεις ποὺ τὸ Τυπικὸν δὲν ἀφιερώνει περισσότερες ἀπὸ δύο-τρεῖς γραμμές, θεωρήσαμε καλὸν τὴν συγγραφὴν ἑνὸς βιβλίου Τυπικοῦ, ποὺ νὰ παρουσιάζῃ μεθοδικῶς τὴν Τάξιν (ὥστε νὰ χρησιμοποιεῖται καὶ ὡς σχολικὸ βοήθημα γιὰ τὴν τάξη τοῦ Τυπικοῦ), ἀναλελυμένη συνάμα δὲ καὶ ἁπλουστευμένη γιὰ ὅλας τὰς περιπτώσεις (καὶ εἰδικὰ γιὰ τὰς καθημερινὰς καὶ τὰ προεόρτια/μεθέορτα).

Γιὰ τὸ παρόν, χρησιμοποιήσαμε τὰς ἀναφορὰς ποὺ προεκθέσαμε μετὰ τὰ Περιεχόμενα, ἀλλὰ κυρίως χρησιμοποιήσαμε τὴν ἀναλυτικὴ μεθοδολογία τοῦ Τυπικοῦ ὑπὸ τοῦ Οἰκονόμου Γεωργίου Ῥήγα [ΤΓΡ] (ὡς πρὸς τὸ πλέον ἀναλυτικότερον καὶ εὐχρηστότερον καὶ εὐκολοκατανοητότερον), τροποποιηθέν ἐκτενέστατα (μετὰ ἱκανῶν ἐπεξηγηματικῶν σημειώσεων), οὕτως ὧστε τὸ παρὸν βιβλίον νὰ συμφωνεῖ κατὰ δύναμιν μὲ τὸ ἰσχῦον (Συνοδικῇ ἀποφάσει) τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας, Τυπικὸν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας [ΤΜΕ], ἐξ οὗ καὶ καλεῖται

«Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν».

Διαβάστε περισσότερα: Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν (ΤΟΕ) - βιβλίο