Εκτύπωση

Tὸ ἄρθρο αὐτό, γραμμένο στίς 1/11/2005 καὶ δημοσιευμένο ἔκτοτε διαδικτυακῶς, παρουσιάζει τοὺς συγκερασμοὺς ὅλων τῶν χρωματικῶν κλιμάκων τοῦ Νεανές (β' ἤχου), μὲ κλίμακες μέχρι καί 1200 μορίων, σὲ ἀκέραια μόρια. Ὁ συγκερασμὸς καὶ ἡ ταξινόμησή τους κατ'ακρίβειαν συγκερασμοῦ ἔχει γίνει σύμφωνα μὲ τὴν ἐργασία μου "Μέθοδος συγκερασμοῦ κλιμάκων - οἱ διατονικὲς κλίμακες τοῦ Διδύμου, τῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ Χρυσάνθου, καὶ οἱ συγκράσεις τους".

[Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ κείμενο παρακάτω, μπορεῖτε νὰ τὸ κατεβάσετε ἀπὸ έδώ]

Ἄλλοι σύνδεσμοι τοῦ ἄρθρου:
http://analogion.gr/files-pdf/music/scales/005b_catalogue_of_all_NeanesSigkerasmoi_upto1200_11012005.pdf
http://byzantine-music.gr/Klimakes/005b_catalogue_of_all_NeanesSigkerasmoi_upto1200_11012005.pdf
http://music.analogion.gr/Klimakes/005b_catalogue_of_all_NeanesSigkerasmoi_upto1200_11012005.pdf