Βάλαμε στὸ Ἀναλόγιον ὅλα τὰ Μηναία καὶ Λειτουργικὰ Βιβλία σὲ μορφὴ pdf μὲ τὴν δυνατότητα ἀνάγνωσης (ὁλοκληρωμένου ξεφυλλίσματος) μέσα ἀπὸ τὸ Ἀναλόγιον.

http://analogion.gr/music/lb

Γιὰ καλύτερη ἐμπειρία μὲ τὰ βιβλία (γιὰ νὰ μπορεῖτε νὰ τὰ ξεφυλλίσετε μέσα ἀπὸ τὴν σελίδα μας) μὴ χρησιμοποιεῖτε internet explorer ἤ safari, ἀλλά firefox chrome.

Θὰ ἦταν καλὸ νὰ ἀνανεώσετε τοὺς συνδέσμους σας ἀπὸ τὸ .net στὸ analogion.gr, καὶ νὰ μὴ βάζετε www πρὶν τό analogion.gr.

ἐκ τοῦ Ἀναλογίου.