Γράφει σχετικὰ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης:

«Β' δὲ παρακαλῶ τόσον τοὺς ἁγίους ἱερεῖς ὅσον καὶ τοὺς λαϊκοὺς Χριστιανοὺς νὰ μὴ βιάζεσθε πότε νὰ ἐβγῆτε ἀπὸ τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν.

Ἀλλὰ οἱ μὲν ἅγιοι ἱερεῖς νὰ ἀναγινώσκετε καὶ νὰ ψάλλετε τὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἱερὰς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ, μὲ ἀργοπορίαν καὶ μετὰ εὐταξίας καὶ εὐλαβείας· οἱ δὲ λαϊκοὶ Χριστιανοὶ νὰ ἀκούετε μὲ ἐπιμέλειαν καὶ προσοχὴν τὰ ἀναγινωσκόμενα καὶ ψαλλόμενα, διὰ νὰ τὰ ἐντυπώνετε εἰς τὴν καρδίαν σας καὶ νὰ τὰ ἐνθυμᾶσθε μετὰ ταῦτα, καὶ ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῆς νὰ φυλάττεσθε ἀπὸ τὸ νὰ μὴ ἁμαρτάνετε· καθὼς καὶ ὁ Προφήτης Δαβίδ, μὲ τὸ νὰ κρύπτῃ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου εἰς τὴν καρδίαν του, ἐβοηθεῖτο ἀπὸ αὐτὰ καὶ δὲν ἁμάρτανεν· ὅθεν ἔλεγεν· "ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἔκρυψα τὰ λόγια Σου, ὅπως ἂν μὴ ἁμάρτω Σοι" (Ψαλμ. ριη').

Ἐπειδή, τὶ τὸ ὄφελος, ἀδελφοί, νὰ πηγαίνετε ὁλημερινῶς εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα νὰ μὴ λαμβάνετε κανένα καρπὸν ἀπὸ τὰ λεγόμενα εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἀλλὰ νὰ ἐβγαίνετε ἄκαρποι;

Ὅλη δὲ ἡ αἰτία ὅπου δὲν καρποφορεῖτε εἶναι, α' διότι δὲν ἔχετε προσοχὴν εἰς ἐκεῖνα ὅπου ἀκούετε εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀλλὰ ἀφήνετε τὸν νοῦν σας νὰ περιπατῇ εἰς τὰ κοσμικὰ καὶ μάταια πράγματα· ὅθεν τὰ αἰσθητὰ μόνον αὐτιά σας ἀκούουν, τὰ δὲ νοητὰ τῆς ψυχῆς εἶναι κεκλεισμένα καὶ δὲν περνᾷ εἰς αὐτὰ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ».

-----------

Ἀπὸ τὸ βιβλίον, Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Λόγοι Tέσσερις - περὶ καλλωπισμοῦ, θεαμάτων, αἰσχρολογιῶν καὶ ἐκκλησιασμοῦ, σ. 174, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη».