Εκτύπωση

 

     Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, καὶ συγχώρησέ μας τὶς πολλὲς καὶ θανάσιμες ἁμαρτίες, γιὰ χάρη τῆς Ὑπεραγίας Μητρός Σου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων Σου, καὶ τῶν Ἁγίων ποὺ ἔζησαν καὶ εὐαρέστησάν Σε εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ γιὰ χάρη ὅσων Ἁγίων ἔχεις τὴν σήμερον (Ἐσὺ γνωρίζεις) στὴν πατρίδα μας Ἑλλάδα, καὶ προσεύχονται ὑπὲρ τῆς σωτηρίας ἡμῶν, καὶ ἀξιώσέ μας τῆς Οὐρανίου Σου Βασιλείας.

     Χάρισέ μας ἐπίγνωση τῶν ἁμαρτιῶν μας, ἰάματα ψυχικά, ἀγάπη, προσευχή, συγχώρηση, ἐλεημοσύνη, ταπεινοφροσύνη, μετάνοια, καὶ ἐξομολόγηση, καὶ ἀποφασιστικότητα καὶ Χάρη νὰ κόψουμε τὶς θανάσιμές μας ἁμαρτίες.

     Φώτισέ μας νὰ πορευόμαστε πάντα στὸ Ἅγιο Θέλημά Σου, νὰ τηροῦμε τὶς ἐντολές Σου ποὺ μᾶς ἄφησες στὴν Καινή Σου Διαθήκη καὶ ἐκ τῶν λόγων Σου καὶ ἐκ τῶν λόγων τῶν Ἀποστόλων Σου, καὶ νὰ τηροῦμε τὶς ἐντολὲς τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας Σου, καὶ τῶν Ἁγίων Σου, καὶ νὰ μὴν ἐκκλίνουμε δεξιὰ ἢ ἀριστερά τῶν Ἐντολῶν Σου.

     Ποίησον ἡμᾶς θερμοὺς Χριστιανούς, καὶ μὴ χλιαρούς, τοὺς ὁποίους ἀποστρέφεσαι. 

     Γνώρισέ μας τὸν ἀόρατο πόλεμο τῶν λογισμῶν, καὶ τὶς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ διαβόλου, καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

     Φώτισε τὸν λαόν Σου, νὰ Σὲ ἀγαπᾶμε, νὰ ἐκκλησιαζόμαστε τακτικά (καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν Ἀκολουθιῶν), νὰ προσέχουμε τὰ λόγια τῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας, νὰ προσευχόμαστε καθημερινῶς (οἰκογενειακῶς) ἀφιερώνοντάς Σου κάποια ὥρα, νὰ διαβάζουμε καθημερινῶς τὸ Εὐαγγέλιόν Σου, νὰ μὴν λέμε γιὰ ἄλλους, νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς ἐχθρούς μας, τοὺς συνανθρώπους μας καὶ τὴν γυναῖκα μας (τὸν ἄντρα μας), καὶ νὰ γινόμαστε καλύτεροι Χριστιανοί. 

     Φώτισε τοὺς Ἱερεῖς μας νὰ νοιάζονται γιὰ τὴν Ἐνορία ποὺ τοὺς ἀνέθεσες καὶ τὴν πνευματικὴ πρόοδο τῶν ἐνοριτῶν, νὰ εἶναι φιλακόλουθοι, καὶ νὰ κατηχοῦν (καὶ μὲ τὸ παράδειγμά τους) τοὺς ἐνορίτες στὶς Ἐντολές Σου.

     Φώτισε τοὺς Ἐπισκόπους μας νὰ εἶναι φιλακόλουθοι, νὰ νοιάζονται γιὰ τὸ Ποίμνιο ποὺ τοὺς ἀνέθεσες καὶ τὴν πνευματική του πρόοδο, νὰ περιοδεύουν ποιμαντικῶς στὰ χωριὰ καὶ στὶς πόλεις, νὰ τὸ κατηχοῦν (καὶ μὲ τὸ παράδειγμά τους) στὶς Ἐντολές Σου, καὶ νὰ τὸ φυλάττουν ἀπὸ τὶς Αἱρέσεις.

     Τὴν Ποίμνην Σου τὴν Ὀρθόδοξον διαφύλαττε, ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν.

     Φύλαξέ μας ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους, ἀπὸ τὶς πλανεμένες θρησκείες τῶν εἰσερχομένων στὴν πατρίδα μας λαῶν, καὶ ἐν γένει ἀπὸ τὶς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ (τῶν Λατίνων), τοῦ Προτεσταντισμοῦ, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὶς διάφορες αἱρέσεις (καὶ τοὺς Ἱεχωβάδες), καὶ τὶς πλάνες τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν.

     Φύλαξέ μας ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους, ἐκκλησιαστικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς, ἀπὸ τὶς ἐκ δεξιῶν πλάνες, καὶ χάρισέ μας ταπεινοφροσύνη, καὶ κάμψε τὸν ὑπερήφανό μας τράχηλο.

     Χάρισέ μας Ἁγίους ἀνθρώπους, νὰ παίρνουμε θάρρος ἀπό τὴν ἁγία καὶ παραδειγματικὴ βιωτή τους.

     Φώτισε ἐν γένει τοὺς ἄρχοντές μας, τὸν Πρόεδρο, τὸν Πρωθυπουργό, τοὺς Ὑπουργούς, τοὺς Βουλευτές, τοὺς Δημάρχους, νὰ πράττουν τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιόν Σου, καὶ νὰ κρατήσουν τὴν Ἑλλάδα μας Ὀρθόδοξη ὡς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν.

     Φώτισε, παρακαλοῦμέν Σε, ὅσους ἐκ τῶν ἀρχόντων μας καὶ ἐκ τῶν ἐξουσίαν ἐχόντων, πλανοῦν τὸν λαόν Σου, καὶ τὴν νεολαῖαν Σου, ὀπίσω θεῶν ἐτέρων, ὅπως ἡ λεγομένη ἀθεΐα, οἱ ἀνατολικὲς θρησκείες, ἡ ἀποστασία ἀπὸ Σοῦ, ὁ σοδομιτισμός, οἱ σαρκικὲς ἁμαρτίες.

     Φώτισε, παρακαλοῦμέν Σε, ὅσους ἐκ τῶν μέσων μαζικῆς ἐπικοινωνίας καὶ ἐνημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες/περιοδικά, διαδίκτυο, ἠλεκτρονικὰ μέσα), πλανοῦν τὸν λαόν Σου, καὶ τὴν νεολαῖαν Σου, ὀπίσω θεῶν ἐτέρων, ὅπως ἡ λεγομένη ἀθεΐα, οἱ ἀνατολικὲς θρησκείες, ἡ ἀποστασία ἀπὸ Σοῦ, ὁ σοδομιτισμός, οἱ σαρκικὲς ἁμαρτίες.

     Φύλαξέ τὴν πατρίδα μας Ὀρθόδοξη, φύλαξε ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου, καὶ χάρισέ μας εἰρηνικὸ βίο.

     Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σώζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.