Ποιμαντικὴ Ἐγκύκλιος· Περὶ προκλητικῶν ἐνδυμασιῶν καὶ οὐσιαστικοῦ γυμνισμοῦ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλοακαρνανίας κ. Κοσμᾶ

 

 (Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα «᾿Ορθόδοξος Τύπος», τ. 1747, 8 Αὐγούστου 2008)

 

Ποιμαντικήν εγκύκλιον δια τον σκανδαλισμόν και την πτώσιν, η οποία προκαλείται από τας προκλητικας ενδυμασίας και τον ουσιαστικόν γυμνισμόν, εξέδωσεν ο Μητροπολίτης Αιτωλοακαρνανίας κ. Κοσμάς. Από την προκλητικήν ενδυμασίαν υφίσταται κίνδυνος σκανδαλισμού και ψυχικής απώλειας, τονίζει και επισημαίνει τι και «ό Προφητάναξ Δαυίδ "επεσεν" ένεκα απροσέχτου βλέμματος», ενώ ένας επίγειος άγγελος, ο Άγιος Μαρτινιανός, κλονίστηκε από σατανική πρόκλησι γυναικός». Ο σύγχρονος γυμνισμός, υπογραμμίζει ο σεβ. Μητροπολίτης, «και νεκρούς σκανδαλίζει και μολύνει». Ολόκληρος η ποιμαντική του εγκύκλιος έχει ως ακολούθως:

 

«Τέκνα έν Κυρίω αγαπητά,

Απευθύνομαι σήμερα ώς πνευματικός πατέρας σε όλους τους χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως μας, κληρικούς, λαϊκούς, άνδρες, γυναίκες, νέους και νέες και σας παρακαλώ με πόνο νά δεχθήτε την πατρική μου φωνή και τήν κατά Θεόν προτροπή μου.

Γνωρίζετε όλοι σας, πόση αξία έχει γιά τήν πραγμάτωσι του αγιασμού μας και της σωτηρίας μας η εσωτερική καθαρότης, η καθαρότης της καρδίας. Ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, μέ τήν διδαχή Του εφανέρωσε στους μαθητάς Του και δι' αυτών σε όλο τον κόσμον όλων των αιώνων, την ανάγκη της διατηρήσεως της καθαρότητος του έσω ανθρώπου από τους λογισμούς και τις επιθυμίες.

"Άπό τήν καρδίαν", είπε ο Κύριος "εξέρχονται πονηροί λογισμοί, φόνοι, μοιχείες, πορνείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες" (Ματθ. ιε', 18-19). Το εσωτερικό του ανθρώπου μολύνεται από τον ακάθαρτον οφθαλμόν. "Έάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα θα είναι σκοτεινόν, ακάθαρτον" (Ματθ. στ', 23) είπε ό Κύριος.

Η άσεμνη ενδυμασία, τήν οποίαν ο διάβολος μέ τά δικά του όργανα, τον κόσμο και τον εγωισμό μας, επέβαλε στις μέρες μας, μολύνει τον οφθαλμό, το μάτι μας, το βλέμμα μας και στή συνέχεια τον λογισμό, τήν καρδιά μας, τήν επιθυμία.

Σήμερα, αγαπητοί, δέν έχουμε άσεμνη ενδυμασία γύρω μας. Έχουμε τέλειο γυμνισμό. Έχουμε επίδειξη γυμνής σαρκός και τελεία παρακοή του θελήματος τού Θεού.

 

Προ της πτώσεως οι πρωτόπλαστοι ήταν γυμνοί, γιατί ένεκα της αναμαρτησίας και της αθωότητος, φορούσαν τήν άφθαρτη στολή της Θείας Χάριτος. Μετά τήν παρακοή, τήν πτώσι και τήν αμαρτία ο άνθρωπος ντύθηκε τους δερμάτινους χιτώνας, το φρόνημα της σαρκός, τον παλαιόν άνθρωπο και αναγκάστηκε πλέον νά αναζητήση ενδυμασία. Η γυμνότης του σώματος έκτοτε προκαλεί και μολύνει.

Ταυτοχρόνως, ο Κύριος μέ τήν πολλή του αγάπη χάρισε στον άνθρωπο ένα σωτήριο δώρο, τήν αρετή της αιδούς, της εντροπής.

"Καλόν άνθος η αιδώς”, διακηρύσσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. 'Ό Θεός ένέσπειρε τήν αιδώ τη φύσει τη ημετέρα", διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ένεκα της αιδούς ο άνδρας ή η γυναίκα, άν το θελήσουν, ντύνονται σεμνά, προφυλάσσουν τον εαυτό τους από τήν φιληδονία, αλλά και δέν σκανδαλίζουν τους συνανθρώπους τους. Γιά νά ανθοφορήση η αιδώς, η εντροπή, χρειάζεται καλλιέργεια, επιμέλεια, προσοχή του εαυτού μας, υπακοή στο θέλημα του Θεού, πνευματική ζωή.

Σήμερα δυστυχώς, πολλοί και μάλιστα γυναίκες περιφρονούν το θέλημα του Θεού, τήν αιδώ και αποβάλλουν την ενδυμασία. Προκαλούν και αμαρτάνουν, σκανδαλίζουν και οδηγούν ψυχές στην απώλεια.

Μή αρνηθούμε, αγαπητοί, ότι υφίσταται κίνδυνος σκανδαλισμού και ψυχικής απωλείας από τήν προκλητική ενδυμασία. Ένας προφητάναξ Δαυίδ «έπεσε» ένεκα απρόσεκτου βλέμματος και ένας επίγειος άγγελος, ο Άγιος Μαρτινιανός, κλονίστηκε άπό σατανική πρόκλησι γυναικός. Μή το αμφισβητούμε. Ο σύγχρονος γυμνισμός και νεκρούς ακόμα σκανδαλίζει και μολύνει! Καθημερινώς αιχμαλωτίζονται χριστιανοί και μάλιστα νέοι και νέες από τήν πρόκλησι της γυμνής σαρκός, οδηγούνται σέ πτώσεις, χάνουν τήν καθαρότητα, διαλύονται οικογένειες, κατακερματίζονται ψυχές.

Ένεκα όλων αυτών ως Επίσκοπος και πατέρας, ο οποίος ποθώ τή σωτηρία σας και προσεύχομαι γι' αυτήν, σας ικετεύω, σας παρακαλώ: ακούσατε, φοβηθήτε τον Θεόν. ελευθερωθήτε από τήν σκλαβιά του κόσμου και της ψευδοθεάς μόδας. Ντυθήτε τήν αιδώ και τήν σεμνότητα. Απομακρύνατε τήν άσεμνη, τήν προκλητική ενδυμασία. Το σώμα είναι ναός Αγίου Πνεύματος. Μή το υποβιβάζουμε σέ σάρκινο αντικείμενο ηδονής. Ας το τιμήσουμε.

Μητέρες, δώσατε παραδείγματα σεμνής ενδυμασίας. Μάθατε τις θυγατέρες σας νά σέβωνται τον εαυτό τους. Νά έχουν εντροπή και αγάπη στις αρετές. Η αληθινή, η πιο ωραία στολή γιά μία νέα, είναι οι αρετές. Μή σπρώχνετε τις κόρες σας στην γύμνια και τήν ακολασία.

Ιδιαιτέρως σεβασθήτε τον Ιερό Ναό. Μή περνάτε μέ προκλητική ενδυμασία το κατώφλι τών Ιερών Ναών και Μοναστηριών. Μή κάνετε τον Ιερό Ναό, κατά τήν τέλεσι τών μυστηρίων Γάμου και Βαπτίσματος, κέντρο γυμνισμού και φοβεράς προκλήσεως. Μή πλησιάζετε το Άγιο Ποτήριο χωρίς σεμνότητα. Σκεφθήτε τήν ευθύνη σας, όταν σκανδαλίσετε και μία ψυχή ακόμη.

Αγαπητοί, σέ ένα κόσμο αποσυνθέσεως, προκλήσεων και πνευματικής παρακμής, ας μείνουμε όρθιοι, αταλάντευτοι, υπάκοοι στό θέλημα του Θεού. Ας συναισθανθούμε τήν παρακοή μας. "Ο Θεός ου μυκτηρίζεται”. Η σεμνή ενδυμασία είναι πολιτισμός, δέν είναι αναχρονισμός.

Ας εργασθούμε όλοι μας γιά τήν επάνοδο και επικράτησι της σεμνότητος. Ας εμποδίσουμε τήν προσβολή και τήν εμποροποίηση του ανθρωπίνου σώματος και μάλιστα της γυναικός. Ας αγωνισθούμε γιά τήν καθαρότητα του σώματος και της καρδιάς. Μόνο έτσι θά σωθή η νεότης, θά οικοδομήσουμε και θά στερεώσουμε αληθινές οικογένειες, θά οδηγηθούμε στον αγιασμό.

 

Σας ευχαριστώ γιά τήν κατανόησι και εύχομαι νά σας χαρίζη ο Κύριος κάθε αγαθό.

 

Μετά πατρικών ευχών,

 

Ο Μητροπολίτης

Ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Κοσμάς»

 

(ψηφιοποίηση, και πρώτη ανάρτηση στο παλαιό Αναλόγιον, 2008)

Περί προκλητικών ενδυμασιών και ουσιαστικού γυμνισμού

 

 

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

@ info [εἰς] analogion.gr

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 260
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2499201

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 76 επισκέπτες και κανένα μέλος