Εκτύπωση

 

Οἱ ἐχθροὶ τῆς πίστεως μᾶς θεωροῦν πολλὲς φορὲς ἄλογα πρόβατα ποὺ μποροῦν νὰ τὰ χειραγωγήσουν ὅπως ἐκεῖνοι θέλουν. Ὅμως, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἰδιαίτερα στὴ σημερινὴ ἐποχή, θὰ πρέπει νὰ προβάλλουμε -καὶ τὸ μποροῦμε!- συνειδητὴ ἀντίστασι ἐναντίον ὅλων ἐκεῖνων τῶν θεομάχων, ἀθέων καὶ τῶν κουλτουριάρηδων, ποὺ θέλουν νὰ ἐξαφανίσουν ἀπὸ τὴν Πατρίδα μας ὄχι μόνο τὴν Ὀρθοδοξία ἀλλὰ καὶ τὴν ἱστορία καὶ τὴ γλῶσσα μας.

«Ἀλλ' ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς (Ῥωμ. η' 37)»,

π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος, «Ἐγὼ φταίω... Ἐσύ;», Πειραιᾶς 2019, σ. 322.