Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος συμβούλευε γιὰ τοὺς πολιτικοὺς τὰ ἑξῆς:

«Ἐκλέξατε Χριστιανὸν ἀγαπητόν, σώφρονα, ἀνεμπαθῆ καὶ γενναῖον. Μὴ συσχηματιζόμενον τῇ δολιότητι καὶ πανουργίᾳ, ἀλλ' ἐσχηματιζόμενον ἐντιμότητι καὶ ἀγαθοεργίᾳ. Τέκνα μου, μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι ψεῦσται, πόται, μοιχοί, τυχοδιῶκται, Μασῶνοι, Ἑβραῖοι, Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων διῶκται, νὰ εὑρίσκωσι πρέπει τῶν Κοινοβουλίων τὴν θύραν κλειστήν!... Οὐχὶ τῶν τοιούτων ὁ κότινος (ψῆφος). Διότι κακὰ ἀπεργάζεται ἡ καρδία αὐτῶν καὶ ὀλέθρια βγάζει ὁ νοῦς των. Μὴ πεποίθατε ἐπ' ἄρχοντας...! Προκρίνατε, ἐναρέτους. Συνεπεῖς ἐν βιωτῇ καὶ ἐν πράξει. Ἀκριβεῖς ἐν τῷ λέγειν, νουνεχεῖς ἐν τῷ δρᾷν. Δεδιχασμένους, τεταραγμένους, χρηματοζήλους καὶ ὕλῃ ἐμπεπλησμένους μὴ στέργε δι' ἐκλογῆς. Οἱ τὴν Βουλὴν δι' ἐμπορίαν καὶ οὐχὶ διὰ τὴν τῶν πολλῶν παρηγορίαν θέλοντες, ἅρπαγες εἶναι καὶ ἐπείσακτοι. Ρίπτε, βάλε καὶ δίωκε αὐτοὺς μακρὰν τῆς τῶν κοινῶν ἐπιστασίας.

- Καὶ ἂν καὶ φίλους καὶ εὐεργέτας συμβαίνῃ νὰ ἔχωμεν; Καὶ πάλιν θὰ τοὺς ἀποδοκιμάσωμεν, Πάτερ;

- Καὶ πάλιν καὶ πάντοτε. Διότι οἱ ἀποτυχημένοι καὶ ἀποθηριωμένοι οὗτοι, ζημίαν μόνον καὶ βλάβην θὰ φέρωσιν καὶ δυστυχίαν πολλὴν καὶ εἰς τοὺς φίλους καὶ εἰς τὰ κοινά. Ἕνας χαρτοπαίκτης, εἷς δολιέμπορος, ζημιώνει τὸν συνεταῖρον μόνον, κάποτε καὶ κύκλον ἀνθρώπων. Πολιτικός, ὅμως, ὀλέθριος, ἄπιστος, Μασῶνος, Αἱρετικός, ὑβριστής, πανοῦργος καὶ ἐνδοτικός, εἶναι δαιμόνων ἐπέλασις καὶ Αἰόλων ἀγρίων ἀσκός... . Ὁ κακὸς εἰς τὴν κοινωνίαν, τέκνα μου, ἕναν, δύο, πέντε, δέκα ζημιώνει. Ὁ κακὸς εἰς τὴν Πολιτείαν, ἀντιθέτως, εὐτυχίαν ἀνθρώπων, ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ, καρατομεῖ. Προσοχή, ὅθεν, τέκνα μου μὴ ἡ ψῆφος σας πέση ἐπὶ τοὺς λύκους τῆς ἁμαρτίας. Ἐπὶ τοὺς ἀγαθοὺς καὶ γενναίους προσβλέψατε μόνον...».

 

Πρωτ. Στεφάνου Κ. Ἀναγνωστοπούλου, «Έγῶ φταῖω... Ἐσύ;», 2019, σ. 305-306.
Ἀρχιμ. Χαρ. Βασιλοπούλου, «Τὰ παράξενα τῆς κοινωνίας», ἔκδ. Ὀρθοδόξου Τύπου, 1986, σ. 177.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

analogion τελεῖα gr εἰς gmail

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 266
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2668224

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 254 επισκέπτες και κανένα μέλος