Οὐαὶ ὑμῖν Ἄρχοντες Ὑποκριταί ὅτι κλείνετε ταῖς ἐκκλησίες, ταῖς δὲ ὑπεραγορὲς ἀφήνετε ἀνοιχτές.

Οὐαὶ ὑμῖν Ἄρχοντες Ὑποκριταί ὅτι ὀρκιστήκατε εἰς τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν ὀρκομωσίαν σας, ἡ δὲ καρδία ὑμῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ' Αὐτοῦ.

«πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν Υἱὸν οὐδὲ τὸν Πατέρα ἔχει» (Α᾿ Ἰωάν. β᾿ 23), βρίσκει ἐδὼ πλήρη ἐφαρμογή.

  

Δεῦτε καταπαύσωμεν πάσας τὰς Ἑορτὰς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τῆς γῆς (Ψαλμ. ογ'), λέγουσιν εἰς τὰς Στοὰς αὐτῶν, ὅμως ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καὶ ὁ Χριστὸς ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς.

 

Ἀνοῖξτε τὶς ἐκκλησίες τώρα!