Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς περὶ Μετανοίας, καὶ διὰ τοὺς Παπικούς, τοὺς Προτεστάντας καὶ τοὺς Οἰκουμενιστάς

(ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξον Τύπον, τ. 1718, σ. 1, 11/1/2008)
[ἡ πληκτρολόγησις, οἱ ὑπογραμμίσεις, καὶ οἱ συνδέσεις, ἡμέτερες]

«Εντόνως αντιπαπικόν και αντιοικουμενιστικόν ήτο το εφετινόν Χριστουγεννιάτικον μήνυμα τού Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά. Εις το μήνυμα κάμνει εκτενή αναφοράν εις την κατάστασιν, η οποία επεκράτει πρό της ελεύσεως τού Χριστού εις τον κόσμον και τονίζει ότι έαν ο Κύριος μας ήρχετο ολίγον αργότερον, θα εύρισκε τό πτώμα της ανθρωπότητος. Έν συνεχεία συγκρίνει την προχριστιανικήν αποστασίαν με την σημερινήν. Και υπογραμμίζει:»

 

«1. Η αποστασία μας εμφανίζεται στον τρόπο της ζωής μας καί της συμπεριφοράς μας. Ήλθε ο Χριστός στον κόσμο, είναι τό αιώνιο φως, πού μας φωτίζει καί μείς αγαπούμε τό σκοτάδι καί τά έργα τά πονηρά.

Ζούμε οι περισσότεροι χωρίς προσωπική και συνειδητή σχέσι και κοινωνία μέ τον Τριαδικό μας Θεό. Έχουμε επιφανειακή και υποκριτική ζωη. Ζούμε και αγαπούμε περισσότερο τις σωματικές και υλιστικές απολαύσεις, παρά τήν πνευματική κατάρτισι καί καλλιέργεια μας.

Κουραζόμαστε, μοχθούμε, θυσιαζόμαστε γιά τά πρόσκαιρα καί τίς εφήμερες ηδονές καί αδιαφορούμε, για τόν έσω άνθρωπο, για τήν μονογενή αθάνατη ψυχή, γιά τόν προσωπικό μας αγιασμό.

Η πίστι μας είναι αναιμική. Η αγάπη μας στον Χριστό παραμένει ψυχρή. Η θέλησί μας γιά σωτηρία φαίνεται ανύπαρκτη. Ανησυχούμε γιά την σωματική μας υγεία καί τους κινδύνους της, αδιαφορούμε, όμως, τελείως γιά τά πολλά μας αμαρτήματα καί τήν απώλεια μας.

Σχεδιάζονται, διαπράττονται, διαφημίζονται γύρω μας φοβερά αμαρτήματα, διαστροφές καί ανήκουστα εγκλήματα καί μείς μένουμε θεατές, ίσως καί διασκεδάζουμε βλέποντας τα. Μεγάλος αριθμός αδελφών μας Χριστιανών παραδίδεται στον παγανισμό, στον αποκρυφισμό, στην λατρεία του Σατανά και μεις, κληρικοί και λαϊκοί, υπνώττουμε.

Χάνουμε τά παιδιά μας, τήν νεότητα μας καθημερινώς, ένεκα των σκανδάλων μας και της υποκριτικής ζωής μας και δεν συναισθανόμαστε τήν ευθύνη μας, δέν μετανοούμε.

Καυχώμαστε γιά τήν πολιτισμένη κοινωνία μας και όμως, ζούμε μέ φόβο και τρόμο, μέ άγχος, τρέμουμε τόν συνάνθρωπο μας. Εφ' όσον δέν θέλουμε νά κατοική στην φάτνη μας ο γεννηθείς Χριστός, παρόμοια και ακόμη φοβερώτερα θά γίνονται.

 

2. Η αποστασία μας παρουσιάζεται καί στίς σχέσεις μας με τήν ορθόδοξη πίστι καί παράδοσί μας.

Γνωρίζουμε ότι μία Εκκλησία ίδρυσε ο Θεάνθρωπος Κύριος. Συνέχεια αυτής της Εκκλησίας αποτελεί η αγία μας ορθόδοξος ανατολική Εκκλησία. Άλλη Εκκλησία δέν υπάρχει.

Οι παπικοί αποσπάσθηκαν τό 1054 μ.Χ., γιατί δέν δέχθηκαν οι ορθόδοξοι νά υποταγούν στίς αντιχριστιανικές κακοδοξίες τους. Αργότερα καί οι προτεστάντες αποσπάσθηκαν από τους παπικούς. Δέν αποτελούν Εκκλησία, δέν έχουν Ιερωσύνη καί Θεία Χάρι. Κυριαρχούνται από ανθρωποκεντρισμό καί εκκοσμίκευσι, είναι ξένοι από αγιοπνευματική ζωή.

Κάθε σχέσι μαζί τους, εφ' όσον ο πάπας καί οι προτεστάντες δέν δέχονται νά παραχωρήσουν τή θέσι τους στον Θεάνθρωπο Χριστό, είναι αποστασία καί άρνησι της σωτηρίου αληθείας.

Επίσης, κάθε σχέσι μέ τις νεοεποχίτικες ιδέες των οικουμενιστών, πού θέλουν νά ζυμώσουν μέ τίς διάφορες ψευτοθρησκείες τήν αμώμητη ορθοδοξία, είναι αποστασία.

Όταν σήμερα παρατηρούμε άμβλυνσι τού ορθοδόξου φρονήματος καί τάσεις κοινωνίας μέ ολους τους προαναφερθέντας κακοδόξους, ενώ παραμένουν αμετανόητοι, δέν ζούμε τήν αποστασία από τήν ορθόδοξο αλήθεια;

Γι' αυτό σήμερα, Χριστούγεννα, η προτροπή τού αγίου Γρηγορίου ας αφυπνίση όλους μας.

Χριστός επί γής, υψώθητε!

Τό βρέφος της Βηθλεέμ είναι ο Θεός της αγάπης, ο Οποίος κι νείται ανάμεσα μας, μέσα στίς πο λύβουες πολιτείες μας καί στην έρημο της μοναξιάς μας καί είναι έτοιμος νά μας ενισχύση, γιά νά ζήσουμε καθαρή, πνευματική, αναγεννημένη ζωή μέσα στην ορθόδοξο Εκκλησία μας, καθοδηγούμενοι από τό ορθόδοξο δόγμα, από τήν ορθόδοξο παράδοσί μας.

Ας ανοίξουμε τίς καρδιές μας. Ας δεχθούμε τόν νηπιάσαντα Θεάνθρωπο. Σήμερα, ας υψωθούμε. Σήμερα, ας μετανοήσουμε ειλικρινά γιά τά πολλά μας αμαρτήματα. Κάθε αναβολή μας θά φέρη φοβερώτερες συνέπειες.

Σήμερα, ας διαχωρίσουμε τή θέσι μας από τους κακοδόξους.

Τους αγαπούμε όλους. Εφ' όσον, όμως, μένουν αμετανόητοι, δέν θά προδώσουμε τήν Ορθοδοξία μας.

Σήμερα, Χριστούγεννα ας αναγεννηθούμε και μείς. Νά γίνουμε Χριστιανοί, οι οποίοι στην φάτνη-ψυχή μας θά φέρουμε πάντοτε τό βρέφος της Βηθλεέμ, Χριστιανοί οι οποίοι θά ζούμε καί θά ομολογούμε τήν γλυκύτατη Ορθοδοξία μας.

Έτσι, θά έχουμε πάντοτε αληθινά Χριστούγεννα, ειρηνικά καί χαρούμενα στη γή, αλλά καί αιώνια στη βασιλεία τού Θεού μας.

Χρόνια πολλά, άγια καί ευτυχισμένα σέ όλους.

Μετά πατρικών ευχών,

ο Μητροπολίτης + Ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς»

 

------------------

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς περί Μετανοίας, και δια τους Παπικούς, τους Προτεστάντες και τους Οικουμενιστές

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

analogion τελεῖα gr εἰς gmail

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 266
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2666960

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 111 επισκέπτες και κανένα μέλος