ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1874)

ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤOY NENΟΘΕΥΜΕΝΟΥ ΚΗΡΟΥ

«...δίκαια ἐγένοντο παράπονα περὶ τοῦ ἐν τε τοῖς ἱεροῖς ναοῖς καὶ ταῖς ἄλλαις ἱεροπραξίαις ἐν χρήσει ὄντος κηροῦ, ὅν παρατόλμως καὶ θεοκαπήλως οἱ τοῦτον ἐμπορευόμενοι ἐπὶ τοσοῦτον ἐνόθευσαν, ὥστε, ἀντὶ φωτὸς ἱλαροῦ, καπνοῦ δυσώδους ἐμπίπλησι τοὺς ἱεροὺς ναούς. [...] οἱ μὲν ἐκ τῆς τοῦ ἱεροῦ κλήρου τάξεως παραγγέλεσθε ἵνα προσέχητε αὐστηρῶς, ὅπως μὴ τοιοῦτος νενοθευμένος καὶ μεμολυσμένος κηρὸς προσφέρηται εἰς τὰ τῆς θείας καὶ ἱερᾶς λατρείας· οἱ δὲ ἐντιμότατοι ἐπίτροποι τῶν κατὰ πόλεις καὶ χωρία ἱερῶν ναῶν νουθετεῖσθε πατρικῶς ἵνα πάσῃ σπουδῇ ἀπομακρύνητε τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν τὴν χρῆσιν τοῦ τοιούτου κηροῦ· καὶ ἐν γένει ἁπαξάπαντες οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ προτρέπεσθε ἵνα τοῦ λοιποῦ ἦτε προσεκτικώτεροι ἐν τῇ ἀγορᾷ τῶν κηρῶν, οὕς εἰς τοὺς ἱεροὺς ναοὺς προσφέρετε, ὅπως μὴ ἀντὶ τοῦ εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ διεγείρητε καθ' ἑαυτῶν τὴν θείαν ὀργὴν καὶ κατάκρισιν».

 

 

Ἀπὸ τὸ βιβλίον «Συλλογὴ τῶν Ἐγκυκλίων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - ἀπὸ τοῦ 1833 μέχρι σήμερον - ἐκδιδομένη ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου», ὑπὸ ἀρχιμανδρίτου Στεφάνου Γιαννοπούλου, Ἐν Ἀθῆναις 1901, σ. 617.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Τι είναι η Εξομολόγηση;

Η Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να «συμφιλιωθούμε» με τον Θεό, να εξετάσουμε την πίστη και τη ζωή μας και να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή του εαυτού μας, στροφή, μεταμόρφωση. Όταν αμαρτάνουμε απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ' Αυτόν.

Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις

Ἡ καθημερινὴ προσευχὴ θωρακίζει τὴν ψυχὴ κατὰ τῆς ἁμαρτίας (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν εὐσέβειαν δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ψυχὴν ποὺ εἶναι ἔρημος ἀπὸ προσευχὴν καὶ ἀπὸ δέησιν· ἀλλὰ ὡσὰν πόλις ἀνοχύρωτος εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ ἔλλειψιν κάθε ἐμποδίου. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ ψυχήν, ποὺ δὲν εἶναι ὀχυρωμένη μὲ προσευχές, εὔκολα ὁ διάβολος τὴν ὑποτάσσει καὶ τὴν γεμίζει μὲ εὐκολίαν μὲ κάθε ἁμαρτίαν. Κατ' ἀρχήν, ὅταν ἰδῆ ψυχὴν θωρακισμένην μὲ προσευχὲς δὲν τολμᾶ νὰ τὴν πλησιάσῃ.

Η καθημερινή προσευχή θωρακίζει την ψυχή κατά της αμαρτίας (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ βιβλία μας

Δωρεάν pdf            Δωρεάν pdf

                                  Δωρεάν pdf

Συστηματοποίηση Τυπικοῦ

Ἐπικοινωνία

@ info [εἰς] analogion.gr

Στατιστικά

  • Χρήστες 1
  • Άρθρα 260
  • Εμφανίσεις Άρθρων 2499208

Σὲ σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 105 επισκέπτες και κανένα μέλος