Ὅροι Χρήσης

1. Τὸ Ἀναλόγιον (ἀπὸ ἐδὼ καὶ στὸ ἐξῆς ὁ ὅρος Ἀναλόγιον συμπεριλαμβάνει καὶ τὶς σελίδες analogion.gr, analogion.net, byzantine-music.gr, typikon.net καὶ τὶς ὑποενότητές τους) λειτουργεῖ ἀφιλοκερδῶς σὲ ἐρασιτεχνικὴ βάση. Ἀποσκοπεῖ στὴν μὴ κερδοσκοπικὴ πληροφόριση κυρίως γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν Βυζαντινὴ Μουσικὴ καὶ τὸ Τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας μας.

2. Ἄν ἡ δημοσίευση κάποιου κειμένου ἢ ἄλλου ὑλικοῦ στὸ Ἀναλόγιον παραβιάζει ὁποιαδήποτε πνευματικὰ ἢ ἐμπορικὰ δικαιώματα, εἰδοποιῆστέ μας παρακαλώ (e-mail: admin @ analogion . gr (χωρὶς κενά), ἢ μέσῳ τῆς φόρμας Ἐπικοινωνίας), ὥστε νὰ ἀποσύρουμε τὴν ἐπίμαχη δημοσίευση τὸ συντομώτερον δυνατόν.

α) Ἡ ἱστοσελίδα «Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα» (http://analogion.gr/glt/), ἁπλῶς φιλοξενούνταν ἀφιλοκερδῶς στὸ domain τοῦ Ἀναλογίου analogion.gr .


3. Τὸ Ἀναλόγιον χρησιμοποιεῖ λογισμικὸ καταγραφῆς τῆς διαδικτυακῆς κίνησής του (site usage statistics).

4. Ἡ πρόσβαση καὶ ἡ συνεχὴς ἢ στιγμιαία ἢ κατὰ διαστήματα χρῆση τοῦ Ἀναλογίου συνεπάγεται ὅτι τὰ μέλη καὶ οἱ ἐπισκέπτες ἀποδέχονται ὅτι δεσμεύονται ἀπὸ ὅλους τοὺς ὅρους τοῦ Ἀναλογίου (καὶ τοὺς τυχὸν ὅρους τῶν ἐπιμέρους ἱστοσελίδων του, http://analogion.gr/forum/ucp.php?mode=terms, http://analogion.gr/forum/ucp.php?mode=privacy), καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς ὅποιες μεταβολές, ἀνανεώσεις, συμπληρώσεις καὶ τροποποιήσεις αὐτῶν.


5. Συμφωνεῖτε ὅτι οἱ ὅποιες δημοσιεύσεις κειμένων, ἐργασιῶν, ἄρθρων, μελετῶν, φωτογραφιῶν, ὀπτικοακουστικοῦ ἢ ἄλλου ἠλεκτρονικοῦ ἢ ψηφιακοῦ καὶ λοιποῦ ὑλικοῦ γίνονται στὸ Ἀναλόγιον οἰκειοθελῶς ἀπὸ τὰ μέλη, ἐντελῶς δωρεὰν πρὸς «κοινὸν ὄφελος», καὶ χωρὶς κανέναν ἀπολύτως κερδοσκοπικὸ σκοπό. Οἱ δημιουργοὶ καὶ νόμιμοι κάτοχοι τῶν ἔργων ποὺ δημοσιοποιοῦν ἐδῶ (εἴτε οἱ ἴδιοι εἴτε μέσῳ τῶν ἄλλων μελῶν) δὲν μποροῦν ἐκ τῶν ὑστέρων νὰ ἐγείρουν ὁποιεσδήποτε ἀπαιτήσεις γιὰ οἰκονομικὴ ἢ ἄλλου εἴδους πληρωμὴ ἢ ἀποζημίωση γιὰ τὶς δημοσιεύσεις των καὶ τὶς προσφορές των.

6. Ἡ δημοσίευση ὑλικοῦ ἐκ μέρους τοῦ δημιουργοῦ του ἢ τοῦ νομίμου κατόχου του δὲν τοῦ στερεῖ οὔτε στὸ ἐλάχιστο τὰ ὅποια δικαιώματά του γιὰ τὴν ἐλεύθερη χρῆση καὶ διάθεση τοῦ ὑλικοῦ ἢ γιὰ τὴν ἐμπορικὴ ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη νόμιμη ἀξιοποίησή του ἐκτὸς τῶν ὁρίων τοῦ Ἀναλογίου. Σὲ καμμία περίπτωσι ὅμως δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐμπορικὴ ἢ ἄλλη κερδοσκοπικὴ ἀξιοποίησή τους ἐντὸς τοῦ Ἀναλογίου.

7. Τὰ μέλη καὶ οἱ ἐπισκέπτες μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν τὸ προσφερόμενο ὑλικὸ μόνο γιὰ ἰδιωτικὴ καὶ δωρεὰν χρῆση.

8. Ἀπαγορεύεται ἡ οἰκειοποίηση ἀπὸ τρίτους τοῦ προσφερομένου ὑλικοῦ, καθὼς καὶ ἡ ἐκμετάλλευσή του γιὰ ἐμπορικοὺς ἢ ἄλλους κερδοσκοπικοὺς σκοπούς (ἐκδόσεις ἐντύπων, δημόσιες ἀναμεταδόσεις) κ.λπ.

9. Ἀπαγορεύεται ἡ ἀντιγραφὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ συνόλου ἢ μέρους τοῦ Ἀναλογίου καὶ τοῦ προσφερομένου ὑλικοῦ σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες ἢ μὲ ἄλλες μορφές· ἐπιτρέπονται ὅμως ἡ ἁπλὴ καὶ ἀκριβὴς ἀναφορὰ καὶ οἱ ἐμφανεῖς καὶ ἀκριβεῖς σύνδεσμοι πρὸς τὴν παροῦσα ἱστοσελίδα καὶ τὸ σχετικὸ ὑλικό.

10. Ἡ ἀναπαραγωγὴ ἢ ἀναδημοσίευσις κειμένων ἢ ἄλλου ὑλικοῦ ποὺ δημοσιεύεται ἐδῶ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτραπεῖ σὲ τρίτους (ἄλλες ἱστοσελίδες, ἐκδόσεις, δημόσιες ἀναμεταδόσεις) ὑπὸ προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα πρέπει οἱ ἐνδιαφερόμενοι:

α) νὰ λάβουν πρὸς τοῦτο ἄδεια ἀπὸ τὸν δημιουργὸ ἢ ἰδιοκτήτη ἢ νόμιμο κάτοχο τοῦ ἔργου ἢ τῶν ἔργων·

β) ἂν δὲν ἀναφέρεται ὁ δημιουργὸς ἢ ὁ νόμιμος κάτοχος, πρέπει νὰ λάβουν τὴν ἄδεια ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Ἀναλογίου· τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ ὅποιο ὑλικὸ σημειώνεται (ἢ διαφαίνεται) ὅτι εἶναι ἀποκλειστικότητα τοῦ Ἀναλογίου·

γ) νὰ ἀναφέρουν σαφῶς καὶ εὐκρινῶς ὅτι ἡ πηγὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ἔλαβαν τὸ ἐν λόγῳ ὑλικὸ ἢ τὰ στοιχεῖα εἶναι τὸ Ἀναλόγιον καὶ νὰ κάμουν συγκεκριμένη, ἐμφανῆ καὶ ἀκριβῆ παραπομπή (μὲ τὸ ὄνομα τῆς δημοσίευσης καὶ τὴν ἀντίστοιχη ἰστοσελίδα)·

δ) ἂν τὸ ὑλικὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ἐνδιαφέρονται προέρχεται ἀπὸ ἄλλες ἱστοσελίδες ἢ ἄλλες πηγὲς (ἔντυπες, ἠλεκτρονικὲς κ.λπ.) θὰ πρέπει νὰ ἀπευθύνωνται στοὺς ὑπευθύνους ἐκείνων τῶν ἱστοσελίδων ἢ πηγῶν·

ε) ἐπίσης, καὶ ἐφόσον πληροῦνται οἱ ἀνωτέρω προϋποθέσεις, ἡ ἐκ μέρους τρίτων ἀναπαραγωγὴ ἢ ἀναδημοσίευση κειμένων ἢ ἄλλου ὑλικοῦ ποὺ δημοσιεύεται ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ γίνεται ὄχι γιὰ κερδοσκοπικὸ σκοπὸ, ἀλλὰ γιὰ τὴν δωρεὰν διάθεση τοῦ ἐν λόγῳ ὑλικοῦ στὸ κοινό.

11. Τυχὸν ἄλλα πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα τοῦ δημοσιευομένου στὸ Ἀναλόγιον ὑλικοῦ παραμένουν ἀπαραμείωτα σύμφωνα μὲ ὅσα ὁρίζει ὁ νόμος.

12. Πέραν τῶν ἀνωτέρῳ καὶ ἐπειδὴ αὐτὴ εἶναι μιὰ ἀφιλοκερδῆ προσπάθεια ἀπὸ τὸν κόπο μας καὶ τὸν πολύτιμο χρόνο μας, τὸ Ἀναλόγιον καὶ οἱ ὑπεύθυνοί του δηλώνουμε ὅτι δὲν φέρουμε οἰαδήποτε νομικὴ ἢ μὴ εὐθύνη γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα/ζήτημα προκύψει. Ὁ κάθε χρήστης (ἐγγεγραμμένος ἢ μή) τοῦ Ἀναλογίου, ἀναλαμβάνει ἀπὸ μόνος του τὶς ὅποιες νομικὲς ἢ μὴ εὐθύνες προκύψουν ἀπὸ τὶς πράξεις του καὶ τὴν χρήση τοῦ Ἀναλογίου.