Σελίδα 1 από 1

Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσιεύτηκε: 14 Μάιος 2015, 16:46
από Παναγιώτης
Αυτόμελα τροπάρια κατ' ήχον (πρώτη έκδοση)

Ψηφιακός δίσκος του Βυζαντινού Χορού Χανίων υπό την διεύθυνση του κ. Ιωάννη Ε. Καστρινάκη. Δημοσιεύεται (η πρώτη έκδοση) με την άδεια του κ. Καστρινάκη, προς κοινόν όφελος, τον οποίον θερμώς ευχαριστούμε.

Ο δίσκος επανεκδόθηκε πρόσφατα, για όσους θέλουν να τον αποκτήσουν.

Οι ψάλτες: Αθανασιάδης Αθανάσιος, Βακάκης Αντώνιος, Βλάχος Αλέξανδρος, Καρυοφίλης Αθανάσιος, Κιάσσος Βασίλειος, Κυδωνάκης Αθανάσιος, Λοκμανίδης Ευστράτιος, Μαλαξιανάκης Νικόλαος, Μαυροδημητράκης Ιωάννης, Μιχόπουλος Δημήτριος, Μπουδάκης Νικόλαος, Παναγιώτου Θωμάς, Παρασκευάς Γεώργιος, Σκαλιδάκης Ιωάννης, Τρύφων Αλέξανδρος, Φραγκάκης Τιμολέων, Χατζηωάνου Χρήστος. Συμμετείχαν οι ιερείς: π. Μιχαήλ Κανέλλος, π. Ιωάννης Μαστοράκης, π. Νεκτάριος Χριστοδουλάκης.

Ήχος α'

1. Των ουρανίων Ταγμάτων
2. Πανεύφημοι Μάρτυρες
3. Ω του παραδόξου θαύματος
4. Νεφέλην Σε φωτός
5. Τη πρεσβεία Κύριε
6. Τον τάφον Σου Σωτήρ
7. Του λίθου σφραγισθέντος
8. Χορός Αγγελικός
9. Ο ποιμενικός αυλός
10. Τας αλγηδόνας

Ήχος β' - Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσιεύτηκε: 14 Μάιος 2015, 16:54
από Παναγιώτης
Ήχος β'

11. Οίκος του Ευφραθά
12. Ότε εκ του ξύλου Σε νεκρόν
13. Ποίοις ευφημιών
14. Τοις μαθηταίς συνέλθωμεν
15. Γυναίκες ακουτίσθητε
16. Των μαθητών ορώντων Σε
17. Τα άνω ζητών

Ήχος γ' - Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσιεύτηκε: 14 Μάιος 2015, 16:59
από Παναγιώτης
Ήχος γ'

18. Θείας Πίστεως
19. Μεγάλη των μαρτύρων Σου
20. Την ωραιότητα
21. Επεσκέψατο ημάς
22. Εν Πνεύματι τω ιερώ
23. Απόστολοι εκ περάτων
24. Ο ουρανόν τοις άστροις
25. Απόστολοι Άγιοι
26. Η Παρθένος σήμερον

Ήχος δ' - Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσιεύτηκε: 14 Μάιος 2015, 17:53
από Παναγιώτης
Ήχος δ'

27. Ως γενναίον εν Μάρτυσιν
28. Έδωκας σημείωσιν
29. Ο εξ υψίστου κληθείς
30. Ήθελον δάκρυσιν
31. Ταχύ προκατάλαβε
32. Κατεπλάγη Ιωσήφ
33. Επεφάνης σήμερον
34. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ
35. Κατεπλάγη Ιωσήφ

Ήχος πλ. α' - Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσιεύτηκε: 14 Μάιος 2015, 18:13
από Παναγιώτης
Ήχος πλ. α'

36. Χαίροις ασκητικών αληθώς
37. Όσιε πάτερ
38. Τον συνάναρχον Λόγον

Ήχος πλ. β' - Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσιεύτηκε: 17 Μάιος 2015, 21:55
από Παναγιώτης
Ήχος πλ. β'

39. Όλην αποθέμενοι
40. Εκ γαστρός ετέχθης
41. Η απεγνωσμένη
42. Αι Αγγελικαί
43. Μετάνοιαν ου κέκτημαι
44. Τριήμερος ανέστης
45. Την υπέρ ημών πληρώσας
46. Ελπίς του κόσμου αγαθή
47. Αγγελικαί δυνάμεις
48. Την εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον

Ήχος βαρύς - Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσιεύτηκε: 17 Μάιος 2015, 21:57
από Παναγιώτης
Ήχος βαρύς

49. Ουκ έτι κωλυόμεθα

Ήχος πλ. δ' - Αυτόμελα Τροπάρια κατ' Ήχον (α' έκδοση) - Βυζαντινός Χορός Χανίων - Ιω. Καστρινάκης

Δημοσιεύτηκε: 17 Μάιος 2015, 21:59
από Παναγιώτης
Ήχος πλ. δ'

50. Ω του παραδόξου θαύματος
51. Τι υμάς καλέσωμεν Άγιοι
52. Κύριε ει και κριτηρίω παρέστης
53. Ο εν Εδέμ παράδεισός ποτε
54. Την Σοφίαν και Λόγον
55. Το προσταχθέν μυστικώς
56. Ανέστης εκ νεκρών
57. Ως απαρχάς της φύσεως
58. Τη Υπερμάχω Στρατηγώ