Σελίδα 1 από 1

Το δίγοργον στην θεωρία και στην πράξη

Δημοσιεύτηκε: 05 Απρ 2008, 05:42
από Παναγιώτης
(από το μήνυμα #185):

Το δίγοργο, στην θεωρία λέγεται ότι δαπανά κάθε χαρακτήρας 1/3 του
χρόνου. Εγώ όμως στην πράξη (από άλλους ψάλτες, και εγώ το ακολουθώ)
βλέπω ότι δαπανά ο πρώτος χαρακτήρας 1/2 του χρόνου, και οι λοιποί δύο
από 1/4.

Και ο Κηλτζανίδης το λέει ξεκάθαρα (σ. 48, Μεθοδική διδασκαλία...):

«Όταν απαιτείται να δαπανήσωσιν οι τρεις χαρακτήρες ένα χρόνον, τότε
τίθεται εις τον δεύτερο χαρακτήρα, αντί γοργού, δίγοργον, και
περιλαμβάνεται και ο τρίτος χαρακτήρ εις την άρσιν ούτω
..απόστροφος-απόστροφος με διγοργο-κεντηματα..., ώστε ο μέν πρώτος
χαρακτήρ, ήτοι η πρώτη απόστροφος, κατέχει όλην την θέσιν, ο δε δεύτερος
και ο τρίτος, ήγουν η δευτέρα απόστροφος μετά των κεντημάτων,
συμπλεκομένων μετά του διγόργου, κατέχουσιν όλην την άρσιν».

(σημείωσε ότι με αυτή την εξήγηση ο Κηλτζανίδης υποννοεί τον απλό (=μονό) χρόνο, κατά τον οποίο κάθε χαρακτήρας μετριέται με 2 κινήσεις = θέση και άρση)