Ἡ νεώτερη ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου γιὰ ἴΦωνα εἶναι διαθέσιμη γιὰ κατέβασμα.